งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไทยกับการส่งเสริม CLC’s ในประเทศเพื่อนบ้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไทยกับการส่งเสริม CLC’s ในประเทศเพื่อนบ้าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไทยกับการส่งเสริม CLC’s ในประเทศเพื่อนบ้าน
ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน.

2 ประชาคมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมสังคมและ วัฒนธรรมอาเซียน

3 ผลกระทบอันเนื่องมาจากประชาคมอาเซียน
 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม  ผลกระทบทางการเมืองและความมั่นคง

4 เศรษฐกิจอาเซียน 1. เคลื่อนย้ายสินค้าเสรี 2. เคลื่อนย้ายบริการเสรี
 มีตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน 1. เคลื่อนย้ายสินค้าเสรี 2. เคลื่อนย้ายบริการเสรี 3. เคลื่อนย้ายการลงทุนเสรี 4. เคลื่อนย้ายเงินลงทุนเสรีมากขึ้น 5. เคลื่อนย้ายแรงงานทักษะเสรี (วิศวกร พยาบาล สถาปนิก นักสำรวจ แพทย์ ทันตแพทย์ นักบัญชี)

5 สังคมวัฒนธรรม เชื้อชาติ  ความเป็นพลเมืองอาเซียน
 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และ เชื้อชาติ  ความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สาธารณสุข  การศึกษา

6 การเมืองและความมั่นคง
 สิทธิมนุษยชน  ความแตกต่างของระบบการเมืองการปกครอง  ความมั่นคงของบูรณภาพแห่งดินแดน  การก่อการร้าย และความรุนแรง  ยาเสพติด  อาชญากรรมข้ามชาติ

7 แผนการศึกษาของอาเซียน (2554-2558)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างโอกาสและคุณภาพการศึกษา 2.1 การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา (EFA) 2.2 การพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเคลื่อนย้ายพรมแดนและการจัดการศึกษาสู่สากล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนองค์กรรายสาขาเพื่อพัฒนาการศึกษา

8 กศน. กับการเตรียมพร้อม สำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1. การเสริมสร้างความตระหนักความเป็นประชาคมอาเซียน 2. การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิต  ภาษาอังกฤษ  ภาษาอาเซียน  การรู้หนังสือ  ศูนย์การเรียน

9 3. การเพิ่มคุณภาพการศึกษา  การวิจัย และพัฒนา  การประกันคุณภาพ
3. การเพิ่มคุณภาพการศึกษา  การวิจัย และพัฒนา  การประกันคุณภาพ  การพัฒนาครู  การใช้ ICT

10 4. การจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้เป็นสากลเพื่อรองรับ การเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดน
 ศูนย์การเรียนในต่างประเทศ  English Programme  ฝึกอบรมบุคลากรต่างประเทศ CLC Literacy Ed. เกษตรธรรมชาติ  มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับอาเซียน

11 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไก LLL
 พัฒนาบุคลากร  พัฒนาระบบ ICT  จัดตั้งองค์กรประสานงาน  พัฒนาความร่วมมือกับอาเซียน จัดตั้ง CLC

12 ความร่วมมือไทยกับประเทศในประชาคมอาเซียน กรณี ศูนย์การเรียนชุมชน
 ประสบการณ์ของประเทศไทย  ความหลากหลายของศูนย์การเรียนชุมชน  โอกาส และ อุปสรรค

13 ประสบการณ์ของประเทศไทย
 จุดนัดพบของครู กับ ชาวบ้าน  ที่อ่านหนังสือ  อาศรม  ศูนย์การเรียน

14 ความสัมพันธ์กับชุมชน
องค์ประกอบ ครู อาคารสถานที่ กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียน การบริหารจัดการ สื่อ อุปกรณ์ ความสัมพันธ์กับชุมชน

15 ความหลากหลายของศูนย์การเรียนชุมชน
 อาศรม  ศูนย์การเรียน (ศกร.)  ศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศูนย์การศึกษาชุมชน ชาวไทยภูเขา)  กศน.ตำบล  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  ศูนย์ ICT ชุมชน  ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ฯลฯ

16 โอกาส และ อุปสรรค โอกาส อุปสรรค แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต
ระบบและรูปแบบที่ยืดหยุ่น การสนับสนุนของชุมชน ความสัมพันธ์กับชุมชน ความแข็งตัวของระบบราชการ ความแปลกแยกจากชุมชน ความขาดแคลนทรัพยากร ความขาดความรู้และความเข้าใจ

17 คำถามที่ต้องคิดก่อนตอบ?
1. ความยั่งยืนของ CLC 2. ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของชุมชน 3. ใครเป็นเจ้าของ CLC กันแน่ 4. การสนับสนุนของภาครัฐ 5. ครูจะมาจากไหน 6. CLC เรียนรู้อะไรกัน ฯลฯ

18 WELCOME to be very good C.L.C. TEAM


ดาวน์โหลด ppt ไทยกับการส่งเสริม CLC’s ในประเทศเพื่อนบ้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google