งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นายอานนท์ ทองสว่าง รักษาการในตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ นางสาวภัทรพร สังข์คง นักผังเมืองชำนาญการ นายประคอง ชูนวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ระนอง นายรังสรรค์ ปานบุญ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นางเนตรชนก วิลาควง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)
ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (0/0) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 3 2 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ 4 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ 2 ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ 4 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ - อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 12 11 พนักงานราชการ 6 5 ลูกจ้างประจำ 8 รวม 26 24 อัตราว่าง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ย้ายไป จ.อ่างทอง 12 พ.ย. 55 พนักงานวางผังเมือง ลาออก 1 พ.ย. 55 (อยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัคร) มาช่วยราชการ - นายธนกร ธีรภัทรมงคล พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง (1 ต.ค. 55 ถึง 31 มี.ค. 56) ถูกยืมตัว - ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป รายการ 9474 629 1340 1961 2624 3337 4421 5137 6028 6797 7724 8745 919 1834 1.1 งานสารบรรณ 899 1727 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 226 485 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 143 239 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 154 262 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 369 724 (5) ส่ง (เรื่อง) 7 17 1.2 การเงิน & บัญชี 20 65 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 14 53 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 2 6 (3) งบประมาณ (ครั้ง) 4 1.3 พัสดุ - 42 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 13 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 8 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง) 21

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม (ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) 1 ผัง 2.1 จังหวัดระนอง ข.18 3 ผังเมืองรวม (ร่วมกับท้องถิ่น) 1 ผัง 3.1 งานวาง/ปรับปรุง ผังเมืองรวมเมืองระนอง (เทศบาลเมืองระนอง, เทศบาล ต.ปากน้ำ, เทศบาล ต.บางริ้น, เทศบาล ต.ปากน้ำท่าเรือ, เทศบาล ต.บางนอน และ อบต.หาดส้มแป้น ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 - 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 4 ผัง ข.5 4.1 เทศบาลตำบลบางริ้น 4.2 เทศบาลตำบลปากน้ำ 4.3 เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ 4.4 เทศบาลตำบล จ.ป.ร. 5 ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม - ผัง 5.1 อบต. 5.2 อบต. 5.3 อบต.

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 550 รายการ 43 86 134 177 220 268 312 360 409 453 501 550 73 168 6.1 กรรมการ (คณะ) 84 5 14 6.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 72 3 6.3 สำรวจ (งาน) 42 4 6.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 1 2 6.5 ประมาณราคา (งาน) 6.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 210 37 110 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 28 10 13 6.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 30 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) - 7 งานบริการด้านผังเมือง 60 รายการ 15 20 25 35 40 45 50 55 7.1 กรรมการ (คณะ) 7.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 7.3 ให้บริการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ(เรื่อง)

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 8.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ (75 จังหวัด) 100% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% - 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 70 อาคาร 5 15 20 30 35 45 50 60 65 10 ตรวจและออกใบอนุญาต โรงมหรสพ 11 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 12 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง- บำรุงปกติ

7 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ต่อเนื่องปีงบประมาณ 2555 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 3 โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท 1.1 โครงการก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบุรี บ้านหาดตุ่น (ชุมชนบ้าน จอมแห) ม.8 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 1 แห่ง 100% 6.6845 ลบ. 72.71% 1.2 โครงการพัฒนาปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยวน้ำแร่ร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน 10% 20% 25% 30% 40% 50% 55% 70% 80% 95% - 4% 1.3 โครงการอันดามันเกทเวย์ (ประตูสู่อันดามัน) 15% 90% 6% 11% 2 สนง. เป็นหน่วยงานสนับสนุน - โครงการ งบประมาณรวม - ล้านบาท

8 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ปีงบประมาณ 2556 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 3 โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท (จังหวัด) 1.1 โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวน้ำแร่ร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน (ระยะที่ 2) 1 แห่ง - 20% 30% 40% 50% 65% 85% 100% ลบ. 1.2 โครงการก่อสร้างเขื่อน ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งป้องกัน น้ำท่วมริมคลองน้ำจืด (กลุ่มจังหวัด) 1.3 โครงการก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งชายแดนริมน้ำ กระบุรี บ้านห้วยรุ้ง ม.8 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 10% 70% 2 สนง. เป็นหน่วยงานสนับสนุน - โครงการ งบประมาณรวม - ล้านบาท

9 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน - 1.1 1.2 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 4 หลัง 3 ตรวจสอบสถานบริการ 4 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 12 ครั้ง 5 หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

10 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 1.8704 ลบ. 20% 44% 69% 94 % 100 % 4.24% 12.86% 1.1 งบดำเนินงาน 1.8304 13.14% 1.2 งบลงทุน 0.0400 10 % 25 % 50 % 80 % - 1.3 งบรายจ่ายอื่น

11 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมจังหวัดระนอง ผังเมืองรวมเมืองระนอง 11 ก.พ. 58 ผังเมืองชุมชน ทต.บางริ้น ผังเมืองชุมชน ทต.ปากน้ำ ผังเมืองชุมชน ทต.ปากน้ำท่าเรือ ผังเมืองชุมชน ทต.จ.ป.ร. 18 (1) 56 56 56 56


ดาวน์โหลด ppt โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google