งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 พลางก่อน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 พลางก่อน สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 23 ธ.ค.54.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 พลางก่อน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 พลางก่อน สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 23 ธ.ค.54."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 พลางก่อน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 พลางก่อน สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 23 ธ.ค.54

2 2 2 ภาพรวมงบประมาณปี 2554 พลางก่อน งบประมาณ ทั้งสิ้น 4,851.9848 ลบ. งบประจำ 12.9322 ลบ. (0.27%) งบบุคลากร 12.9322 ลบ. (0.27%) งบลงทุน 4,839.0526 ลบ. (99.73%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 655.5200 ลบ. (13.55%) งบบุคลากร 554.2000 ลบ. (84.54%) งบ ดำเนินงาน 101.3200 ลบ. (15.46%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 4,183.5326 ลบ. (86.45%) รายการ ผูกพันเดิม 2,883.2826 ลบ. (68.92%) รายการ ใหม่ 1,300.25 00 ลบ. (31.08% ) ดำเนินการเอง 1,235.2500 ลบ. (95.00%) ค่าที่ดิน 65.0000 ลบ. (5.00%) 2

3 3 3 ภาพรวมงบประมาณปี 2554 พลางก่อน งบประมาณทั้งสิ้น 4,851.9848 ลบ. เบิกจ่าย 759.6295 ลบ. (15.66%) งบประจำ 12.9322 ลบ. เบิกจ่าย - (0%) งบบุคลากร 12.9322 ลบ. เบิกจ่าย - (0%) งบลงทุน 4,839.0526 ลบ. เบิกจ่าย 759.6297 ลบ. (15.70%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 655.5200 ลบ. เบิกจ่าย 285.3410 ลบ. (13.55%) งบบุคลากร 554.2000 ลบ. เบิกจ่าย 265.2009 ลบ. (47.82%) งบดำเนินงาน 101.3200 ลบ. เบิกจ่าย 20.1332 ลบ. (19.87%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 4,183.5326 ลบ. เบิกจ่าย 474.4956 ลบ. (86.45%) รายการผูกพัน เดิม 2,883.2826 ลบ. เบิกจ่าย 283.4664 ลบ. (9.83%) รายการใหม่ 1,235.250 ลบ. เบิกจ่าย 191.0292 ลบ. (15.46%) ดำเนินการ เอง 1,235.250 0 ลบ. เบิกจ่าย 126.0706 ลบ. (10.21%) ค่าที่ดิน 65.0000 ลบ. เบิกจ่าย 64.9586 ลบ. (99.94%) 3

4 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้นผลเบิกจ่ายสะสม คิดเป็น ร้อยละ คงเหลือ สทช.1 และ ทชจ. 28.0517.24325.8220.808 สทช.2 และ ทชจ. 25.8066.35624.6319.450 สทช.3 และ ทชจ. 12.8443.42726.689.417 สทช.4 และ ทชจ. 28.99515.08252.0213.913 สทช.5 และ ทชจ. 23.9304.25917.8019.671 สทช.6 และ ทชจ. 40.63920.45050.3220.189 สทช.7 และ ทชจ. 27.35312.82546.8914.528 สทช.8 และ ทชจ. 40.6196.63616.3433.983 สทช.9 และ ทชจ. 20.4236.53231.9813.891 สทช.10 และ ทชจ. 60.0987.44212.3852.656 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2554 (พลางก่อน) ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 23 ธ.ค. 54 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2554 (พลางก่อน) ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 23 ธ.ค. 54 4

5 5 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้นผลเบิกจ่ายสะสม คิดเป็น ร้อยละ คงเหลือ สทช.11 และ ทชจ. 31.6174.02412.737.593 สทช.12 และ ทชจ. 86.15962.94473.0623.215 สทช.13 และ ทชจ. 25.7868.78634.0717.000 สทช.14 และ ทชจ. 29.7055.53218.6224.173 สทช.15 และ ทชจ. 20.6445.84228.3314.796 สทช.16 และ ทชจ. 28.9849.78633.7619.198 สทช.17 และ ทชจ. 24.3265.46822.4818.858 สทช.18 และ ทชจ. 20.3047.80738.4512.497 ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท 98.77328.23928.5970.534 รวมส่วนภูมิภาค 675.057228.68633.88446.372 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2554 (พลางก่อน) ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 23 ธ.ค. 54 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2554 (พลางก่อน) ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 23 ธ.ค. 54

6 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้นผลเบิกจ่ายสะสมคิดเป็นร้อยละคงเหลือ สกท. 1,084.933143.56513.23941.368 สกส. 673.07337.9725.64635.101 สบร. 11.2705.86652.055.404 สอป. 31.6100.4761.5131.134 สสอ. 1.4830.51134.440.972 สวว. 1.1051.01491.790.091 สผง. 0.3080.16854.680.139 สคก. 2.6641.31949.521.345 สกม. 65.63565.38099.610.255 สสน. 0.0630.03860.870.024 สอร. 3.3501.09132.582.259 ศทส. 1.7310.35420.471.376 สสท. 0.4670.36979.130.097 สพร. 0.1290.06651.440.063 สสง. 0.050-- สบก. 1.9031.11958.820.783 เบิกจ่ายในนามกรมฯ 1,423.940264.76418.591,159.176 ยังไม่ได้รับงวด 873.217-- รวมส่วนกลาง 4,176.927524.07312.553,652.855 รวมทั้งสิ้น 4,851.985752.75915.514,099.226 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2554 (พลางก่อน) ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 23 ธ.ค. 54 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2554 (พลางก่อน) ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 23 ธ.ค. 54 6

7 7 ปีงบประมาณงบประมาณ(ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว (ลบ.) คิดเป็นร้อยละคงเหลือ(ลบ.) 2551 55.856-- 2552 0.0880.0033.41 0.085 2553 29.5597.76626.2721.793 25542,973.5791,470.52249.451,503.057 ผลรวม3,059.082 1,478.291 48.32 1,580.791 การเบิกจ่ายงบประมาณ 2551-2554 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี

8 8 เหลือจ่ายไทยเข้มแข็ง (SP) ที่ยังเบิกจ่ายไม่หมด รายการ วันสิ้นสุด สัญญา หน่วย ดำเนินการ งปม.ทั้งสิ้น (ลบ.) เบิกจ่าย แล้ว (ลบ.) คงเหลือ (ลบ.) ผล ก่อสร้าง (%) 1. สาย นศ.4102 แยก ทล.4014 – บ.คลองวัง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรม 23 พ.ย.54 ทชจ.4.99500.3484.647021.09 2. สาย ชร.3037 แยก ทล.1019 – บ.ใหม่หมอกจ๋าม อ.แม่สอด จ.เชียงราย 11 ธ.ค.54 สทช.1742.99021.104721.885367.00 3. สาย นศ.4073 แยก ทล.4014 – หาดในเพลา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 26 ธ.ค.54 สทช.1111.09996.18404.915983.00 4. สาย ชม.3033 แยก ทล.108 – โครงการหลวงขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 28 พ.ย.54 ทชจ.3.12200.95872.163358.20 รวมทั้งสิ้น62.206928.595433.6115

9 9 ประเภท งบประมาณ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท) ปรับลด (ล้านบาท) งบประมาณคงเหลือ (ล้านบาท) ร้อยละ กรมทางหลวงชนบท25,296.1427 538.056724,758.0860 1. งบบุคลากร1,052.6430 - 4.25 2.งบดำเนินงาน233.12699.3145223.81240.90 3.งบลงทุน23,975.0728527.742223,447.330694.72 3.1 ผูกพันเดิม4,981.3082522.00004,459.308218.01 3.2 รายการใหม่18,993.76465.742218,988.022476.69 4.งบเงินอุดหนุน1.0000 - - 5. งบรายจ่ายอื่น34.30001.000033.30000.13 ภาพรวมงบประมาณปี 2555 9

10 10 แผนการดำเนินงานรายการใหม่ปี 2555 กิจกรรม ปี 2555 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. 1. ประกวดราคา 2. ลงนามในสัญญา 3. ก่อสร้าง เป้าหมาย 1. สผง.ขออนุมัติ อทช.เห็นชอบการมอบหมายหน่วยดำเนินการภายใน 30 ธ.ค. 54 2. รายการงบประมาณปีเดียว ก่อหนี้ผูกพันภายใน มี.ค. 553. รายการงบประมาณแปรญัตติ ก่อหนี้ผูกพันภายใน เม.ย. 554. รายการงบประมาณผูกพัน ก่อหนี้ผูกพันภายใน พ.ค. 55

11 จบการนำเสนอ 11

12 12 ภาพรวมงบประมาณปี 2554 พลางก่อน งบประมาณทั้งสิ้น 4,851.9848 ลบ. เบิกจ่าย ลบ. งบประจำ 12.9322 ลบ. เบิกจ่าย (0.27%) งบบุคลากร 12.9322 ลบ. เบิกจ่าย (0.27%) งบลงทุน 4,839.0526 ลบ. เบิกจ่าย (99.73%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 655.5200 ลบ. เบิกจ่าย (13.55%) งบบุคลากร 554.2000 ลบ. เบิกจ่าย (84.54%) งบดำเนินงาน 101.3200 ลบ. เบิกจ่าย (15.46%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 4,183.5326 ลบ. เบิกจ่าย (86.45%) รายการผูกพัน เดิม 2,883.2826 ลบ. เบิกจ่าย (68.92%) รายการใหม่ 1,300.2500 ลบ. เบิกจ่าย (31.08%) ดำเนินการเอง 1,235.2500 ลบ. เบิกจ่าย (95.00%) ค่าที่ดิน 65.0000 ลบ. เบิกจ่าย (5.00%)

13 รายการ ลงนามแล้วเสร็จ ภายใน 1.รายการปีเดียว (รายการก่อสร้าง, ค่าบำรุงรักษา,ค่าอำนวยความ ปลอดภัย, ครุภัณฑ์ และค่าจ้างที่ปรึกษา) มีนาคม 2555 2.รายการผูกพัน (รายการก่อสร้าง และค่าจ้างที่ปรึกษา) เมษายน 2555 แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 13


ดาวน์โหลด ppt 1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 พลางก่อน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 พลางก่อน สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 23 ธ.ค.54.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google