งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ผลคะแนน o-net ปี 52-54. จุดประสงค์ 1. เพื่อต้องการเปรียบเทียบผู้เข้าสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ว่ามีจำนวนเท่าใด 1. เพื่อต้องการเปรียบเทียบผู้เข้าสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ผลคะแนน o-net ปี 52-54. จุดประสงค์ 1. เพื่อต้องการเปรียบเทียบผู้เข้าสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ว่ามีจำนวนเท่าใด 1. เพื่อต้องการเปรียบเทียบผู้เข้าสอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ผลคะแนน o-net ปี 52-54

2 จุดประสงค์ 1. เพื่อต้องการเปรียบเทียบผู้เข้าสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ว่ามีจำนวนเท่าใด 1. เพื่อต้องการเปรียบเทียบผู้เข้าสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ว่ามีจำนวนเท่าใด 2. เพื่อดูผลคะแนน o-net เฉลี่ยของแต่ละปีว่า แตกต่างกัน เท่ากัน แตกต่างกัน ลดลง หรือ เพิ่มขึ้น 2. เพื่อดูผลคะแนน o-net เฉลี่ยของแต่ละปีว่า แตกต่างกัน เท่ากัน แตกต่างกัน ลดลง หรือ เพิ่มขึ้น 3. ปีใดที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนน เฉลี่ยวิชาภาษาไทยมากที่สุดและน้อยที่สุด 3. ปีใดที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนน เฉลี่ยวิชาภาษาไทยมากที่สุดและน้อยที่สุด 4. เพื่อจะได้ทราบว่านักเรียนที่สอบในช่วง 3 ปีนี้ สอบได้คะแนนที่ดีขึ้นหรือลดลงในแต่ละรายวิชา 4. เพื่อจะได้ทราบว่านักเรียนที่สอบในช่วง 3 ปีนี้ สอบได้คะแนนที่ดีขึ้นหรือลดลงในแต่ละรายวิชา 5. ปีใดมีผู้เข้าสอบมากที่สุดและวิชาใดได้ผล คะแนนเฉลี่ยดีที่สุดใน 3 ปี 5. ปีใดมีผู้เข้าสอบมากที่สุดและวิชาใดได้ผล คะแนนเฉลี่ยดีที่สุดใน 3 ปี 6. เพื่อทราบถึงเหตูของการลดลงของคะแนน 6. เพื่อทราบถึงเหตูของการลดลงของคะแนน

3 วิชา วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย ภาษาไทย350,88946.747 351 633 42.6 1 368 228 41.8 8 สังคม 354 402 36.0 0 357 050 46.5 1 372 662 33.3 9 อังกฤษ 352 805 23.9 8 354 531 19.2 2 370 561 21.8 0 คณิตศาสต ร์ 353 680 28.5 6 356 591 14.9 9 372 094 22.7 3 วิทยาศาสต ร์ 349 778 29.0 6 349 210 30.9 0 366 774 27.9 0 สุขศึกษา 348 634 45.3 7 347 462 62.8 6 365 045 54.6 1 ศิลปะ 348 634 37.7 5 347 462 32.6 2 365 045 28.5 4 การงาน อาชีพ 348 634 32.9 8 347 462 43.6 9 365 045 48.7 2

4 วิชาที่สอบได้ ( พัฒนา ) การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีผู้เข้าสอบ ปี 52 ได้คะแนนเฉลี่ย 32.98 มีผู้เข้าสอบ ปี 53 ได้คะแนนเฉลี่ย 43.69 มีผู้เข้าสอบ ปี 54 ได้คะแนนเฉลี่ย 48.72

5 วิชาที่สอบด้อย ( แก้ไข ) วิชาภาษาไทย สอบได้คะแนนลดทุก ปี วิชาภาษาไทย สอบได้คะแนนลดทุก ปี มีผู้เข้าสอบ ปี 52 ได้คะแนนเฉลี่ย 46.47 มีผู้เข้าสอบ ปี 53 ได้คะแนนเฉลี่ย 42.61 มีผู้เข้าสอบ ปี 54 ได้คะแนนเฉลี่ย 41.88

6 วิชาที่ควรปรับปรุง วิชาภาษาไทย วิชาภาษาไทย

7 อ้างอิง ที่มา :http://www.spm6.org ที่มา :http://www.spm6.org เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 มิ. ย. 2555 เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 มิ. ย. 2555


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ผลคะแนน o-net ปี 52-54. จุดประสงค์ 1. เพื่อต้องการเปรียบเทียบผู้เข้าสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ว่ามีจำนวนเท่าใด 1. เพื่อต้องการเปรียบเทียบผู้เข้าสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google