งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ENL 3701 คำถามบทที่ ๖ รศ. ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ENL 3701 คำถามบทที่ ๖ รศ. ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ENL 3701 คำถามบทที่ ๖ รศ. ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น

2 ระบบการเขียนตัวหนังสือและการอ่าน
๑. ระบบการเขียนตัวหนังสือในภาษาต่างๆ มีอย่างไรบ้าง ๒. ภาษาอังกฤษใช้ระบบการขียนตัวหนังสือแบบใด มีปัญหาและความยุ่งยากในการอ่านหรือไม่ ยกตัวอย่างประกอบด้วย ๓. ภาษาจีนกับภาษาญี่ปุ่นมีระบบการเขียนแตกต่างกันหรือไม่ มีส่วนช่วยในการอ่านได้มากน้อยเพียงใด ๔. ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมีระบบการเขียนตัวหนังสือแตกต่างกันในลักษณะใด ๕. ปัญหาการอ่านเกิดจากระบบการเขียนตัวหนังสือหรือไม่ จงอธิบายถ้ามีปัญหาจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาได้หรือไม่ อย่างไร

3 ปัญหาการอ่าน กับระบบการเขียนตัวหนังสือ(ต่อ)
๖. การอ่านภาษาที่มีระบบแตกต่างกัน จะมีการถ่ายโอนการรู้หนังสือได้หรือไม่ ๗. ถ้าเปรียบเทียบการเรียนภาษาอังกฤษระหว่างเด็กไทยกับเด็กญี่ปุ่น และเด็กอังกฤษเรียนภาษาฝรั่งเศส ใครจะมีปัญหามากกว่ากัน เพราะเหตุใด


ดาวน์โหลด ppt ENL 3701 คำถามบทที่ ๖ รศ. ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google