งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมการตลาด Marketing Environmental Analysis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมการตลาด Marketing Environmental Analysis"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมการตลาด Marketing Environmental Analysis
สิ่งแวดล้อมภายในกิจการ (Internal Environment In Business) สิ่งแวดล้อมระดับจุลภาค (Micro environment) สิ่งแวดล้อมระดับมหภาค (Macro environment) การพยากรณ์และการวัดอุปสงค์ (Forecasting and Demand Measurement) EM: Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

2 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมการตลาด Marketing Environmental Analysis
สิ่งแวดล้อมการตลาด (Marketing Environments) เศรษฐกิจประชากรศาสตร์ คนกลางทางการตลาด กายภาพ เทคโนโลยี ระบบข้อมูลข่าวสารการตลาด ระบบการวางแผนการตลาด ผลิตภัณฑ์ ผู้ขาย ปัจจัย การผลิต ลูกค้า เป้าหมาย กลุ่ม สาธารณชน การจำหน่าย ราคา การส่งเสริมการตลาด ระบบการควบคุมการตลาด การจัดองค์การและการปฏิบัติงาน การเมือง กฎหมาย สังคมวัฒนธรรม คู่แข่งขัน EM: Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

3 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมการตลาด Marketing Environment Analysis
การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในกิจการ (Internal Business Factors) ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix or 4 Ps) ระบบข้อมูลข่าวสารการตลาด (Marketing Information System) ระบบการวางแผนการตลาด (Marketing Planning System) ระบบการควบคุมการตลาด (Marketing Control System) ระบบการจัดองค์การและการปฏิบัติงาน (Organization & Implementation System) EM: Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

4 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมการตลาด Marketing Environment Analysis
ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix or 4 Ps) P1 = ผลิตภัณฑ์ P2 = ราคา P3 = ช่องทางจำหน่าย P4 = การส่งเสริมการตลาด มีผลิตภัณฑ์หลายชนิด คุณภาพ การออกแบบ รูปทรง รูปแบบ ตราสินค้า การบรรจุภัณฑ์ ขนาด การรับประกัน การับคืน รายการราคา การให้ส่วนลด ส่วนยอมให้ การชำระเงิน สินเชื่อ ช่องทาง การครอบคลุม การจัดสินค้า สถานที่ตั้ง สินค้าคงเหลือ โกดังเก็บสินค้า การขนส่ง การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขายโดยพนักงาน การประชาสัมพันธ์ การให้ข่าว การตลาดทางตรง ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ตลาดเป้าหมาย (Target Market) EM: Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมการตลาด Marketing Environmental Analysis
สิ่งแวดล้อมระดับจุลภาค (Micro Environment) ผู้ขายปัจจัยการผลิต (Suppliers) คนกลางทางการตลาด (Middlemen) คู่แข่งขัน (Competitors) กลุ่มสาธารณชน (Public Groups) EM: Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

6 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมการตลาด Marketing Environmental Analysis
สิ่งแวดล้อมระดับจุลภาค (Micro Environment) คู่แข่งขัน (Competitors): โครงสร้างของอุตสาหกรรม EM: Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

7 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมการตลาด Marketing Environmental Analysis
สิ่งแวดล้อมระดับจุลภาค (Micro Environment) คู่แข่งขัน (Competitors): ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม EM: Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

8 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมการตลาด Marketing Environment Analysis
การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกกิจการ (External Factors) เศรษฐกิจ/ประชากรศาสตร์ (Economic & Demographic factors) การเมือง/กฎหมาย (Political & Legal factors) สังคม/วัฒนธรรม (Social & Cultural factors) กายภาพ/เทคโนโลยี (Technological & Physical factors) EM: Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

9 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมการตลาด Marketing Environment Analysis
1. เศรษฐกิจ/ประชากรศาสตร์ (Economic & Demographic Factors) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographics) การกระจายได้ (Distribution of income) อัตราการเกิด/การตาย (Birth and Death Rates) เงินเฟ้อ/เงินฝืด (Inflation and Deflation) การจ้างงาน (Employment) รายได้เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน (Disposable income) วงจรธุรกิจ (Business cycles) ต้นทุนและการจัดหาพลังงาน (Energy availability and cost) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (Exchange Rates) อื่นๆ (Others?) EM: Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

10 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมการตลาด Marketing Environment Analysis
2. การเมือง/กฎหมาย (Political & Legal Factors) กฎระเบียบเมือง (Monopolies legislation) กฎหมายป้องกันสิ่งแวดล้อม (Environmental protection laws) นโยบายทางด้านภาษี (Taxation policy) กฎหมายการจ้างงาน (Employment laws) นโยบายภาครัฐ (Government policy) การออกกฎหมายใหม่ ๆ (Legislation) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Others?) EM: Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

11 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมการตลาด Marketing Environment Analysis
3. สังคม/วัฒนธรรม (Social & Cultural factors) การเคลื่อนย้ายทางสังคม (Social mobility) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำรงชีวิต (Lifestyle changes) ความนิยมบริโภค (Consumerism) ระดับการศึกษา (Levels of education) พฤติกรรมการซื้อ (Buying Behavior) ชนชั้นทางสังคม (Social Classes) วัฒนธรรมกลุ่มย่อย (Sub-Cultural) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Others?) EM: Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

12 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมการตลาด Marketing Environment Analysis
4. กายภาพ/เทคโนโลยี (Technological & Physical Factors) ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมทั่วไป (Pollution and Environment) การค้นพบนวัตกรรมใหม่ (New discoveries and innovations) ความเร็วของการนำเทคโนโลยีมาใช้ (Speed of technology transfer อัตราการหยุดใช้สิ่งของเหลือใช้ (Rates of obsolescence) ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) อื่นๆ (Others?) EM: Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

13 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม (Environmental Trend)
ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีมากขึ้น (Environmental issues increasing) ปัญหาทางด้านสังคมมีมากขึ้น (Social issues increasing) ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจมีมากขึ้น (Economic issues increasing) การปรับเปลี่ยนธุรกิจมีความสำคัญและรวดเร็วมากขึ้น (How to run business is key important and faster than today) EM: Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

14 การวิเคราะห์อุปสงค์ตลาด Market Demand Analysis
การพยากรณ์และการวัดอุปสงค์ (Forecasting and Demand Measurement) การวัดอุปสงค์ของตลาด (The Measures of Market Demand) การคาดคะเนอุปสงค์ในปัจจุบัน (Estimating Current Demand) การคาดคะเนอุปสงค์ในอนาคต (Estimating Future Demand) EM: Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

15 การวิเคราะห์อุปสงค์ตลาด Market Demand Analysis
การพยากรณ์และการวัดอุปสงค์ (Forecasting and Demand Measurement) การวัดอุปสงค์ของตลาด (The Measures of Market Demand) อุปสงค์ตลาด (Market Demand) อุปสงค์บริษัท (Company Demand) EM: Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

16 การวิเคราะห์อุปสงค์ตลาด Market Demand Analysis
การพยากรณ์และการวัดอุปสงค์ (Forecasting and Demand Measurement) การคาดคะเนอุปสงค์ในปัจจุบัน (Estimating Current Demand) ศักยภาพตลาดโดยรวม (Total Market Potential) ศักยภาพตลาดในเขตพื้นที่ (Area Market Potential) ส่วนแบ่งตลาดและยอดขายในอุตสาหกรรม (Industrial Sales and Market Share) EM: Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

17 การวิเคราะห์อุปสงค์ตลาด Market Demand Analysis
การพยากรณ์และการวัดอุปสงค์ (Forecasting and Demand Measurement) การคาดคะเนอุปสงค์ในอนาคต (Estimating Future Demand) การสำรวจความตั้งใจของผู้ซื้อ (Survey of Buyers’ Attention) การรวบรวมความคิดเห็นพนักงานขาย (Composite of Sales Force Opinion) ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ (Expert Opinion) การวิเคราะห์ยอดขายในอดีต (Past Sales Analysis) EM: Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

18 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมการตลาด Marketing Environmental Analysis
Q&A EM: Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมการตลาด Marketing Environmental Analysis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google