งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท สุรีย์ภรณ์ไหมไทย จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท สุรีย์ภรณ์ไหมไทย จำกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท สุรีย์ภรณ์ไหมไทย จำกัด
แผนธุรกิจ บริษัท สุรีย์ภรณ์ไหมไทย จำกัด กิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่น” ภายใต้ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

2 รูปแบบธุรกิจของกิจการ
KP KA VP CR CS Key Partners Key Activities Value Proposition Customer Relationship Customer Segmentation การออกแบบ ผู้ผลิต ช่วยเหลือสังคม ต่างประเทศ การออกแบบ นักออกแบบ KR CH ในประเทศ Key Resources วัตถุดิบ Channel ผู้จัดจำหน่าย ออกบู๊ท แหล่งวัตถุดิบ เว็บไซต์ CS RS รายได้จากการขาย ค่าจ้างผลิต Cost Structure Revenue Stream

3 กลยุทธ์ การเติบโตอย่างมั่นคง
สร้างแบรนด์ให้ชัดเจน รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ประเมิน และหาแนวทางเพื่อขยายตลาดใหม่อย่างต่อเนื่อง พยายามใช้สื่อออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าสอดคล้องกับเทรนด์

4 กลยุทธ์ แบรนด์ ผู้ประกอบการมีความเชี่ยวชาญเรื่อง “ไหม” สามารถนำวัตถุดิบไปผลิตเป็นสินค้าหลายอย่างทั้งเสื้อผ้าแฟชั่นและบรรจุภัณฑ์ ทายาท ที่สานต่อกิจการมีแนวคิดในการสร้างตราธุรกิจให้มีความทันสมัยขึ้น รวมทั้งแนวคิดใหม่ในการขยายตลาด ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจะได้วาง “ตำแหน่ง” ของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนขึ้น

5 กลยุทธ์ ช่องทางจำหน่าย
ปัจจุบัน ธุรกิจใช้วิธีการขายส่งด้วยการวิ่งหาลูกค้า และออกร้านตามงานแสดงสินค้าต่างๆ นอกจากนั้น ยังมีข้อมูลในเว็บท่า เช่น การเข้าร่วมโครงการฯ ทำให้มีความเข้าใจในการทำ E-Marketing เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถสร้างร้านค้าออนไลน์ได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของการทำร้านค้า ออนไลน์ ยังขึ้นอยู่กับ “คุณภาพของข้อมูล” ดังนั้น จักต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ ตลอดเวลา และหากเว็บไซต์จัดทำเรียบร้อย ก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการขายใน โอกาสต่อๆไปด้วย

6 เว็บไซต์ที่จัดทำขึ้น ยังอยู่ในช่วงดำเนินการปรับปรุง


ดาวน์โหลด ppt บริษัท สุรีย์ภรณ์ไหมไทย จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google