งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการตลาด บทที่ 1 บทนำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการตลาด บทที่ 1 บทนำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการตลาด บทที่ 1 บทนำ

2 ความหมาย Armstrong and Kotler ให้ความหมาย ไว้ว่า การตลาดเป็นกระบวนการที่บริษัทสร้างสรรค์คุณค่าสำหรับลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับลูกค้า เพื่อให้มีการสั่งซื้อและซื้อซ้ำจากลูกค้า

3 ความหมาย (ต่อ) มีนา เชาวลิต กล่าวว่า การตลาดเป็นกระบวนการวางแผน สร้างสรรค์คุณค่าข้อเสนอของบริษัทเพื่อการแลกเปลี่ยน ส่งมอบด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ลูกค้าประจำ สังคม ให้เกิดความพึงพอใจและบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์

4 ลักษณะการตลาด 1. บริษัทหรือองค์การที่มีข้อเสนอแก่ลูกค้า 2. การตลาดเริ่มต้นจากความจำเป็นและ ความต้องการของลูกค้า 3. การตลาดเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย 4. กิจกรรมการตลาดต้องสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

5 ความสำคัญของการตลาด การตลาดมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของทุกคน ในสังคม
การตลาดช่วยให้บุคคลมีอาชีพ การตลาดทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ของสินค้าและบริการ การตลาดช่วยให้บริษัทสามารถแสดงศักยภาพของตนเอง แนวคิดการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตามสิ่งแวดล้อม

6 กระบวนการทางการตลาด การเข้าใจ ความ ต้องการของ ตลาดและลูกค้า
การออกแบบกล ยุทธ์การ ตลาดที่ เน้นลูกค้า โปรแกรมการ ตลาดแบบบูรณา การ สร้างความสัมพันธ์ และความพึงพอใจ ซึ่งจะนำไปสู่ผล กำไร คุณค่าจากลูกค้าจะ สร้างสรรค์ ผล กำไรและมูลค่าของ ลูกค้า

7 กระบวนการทางการตลาดมี 5 ขั้นตอน
1. การเข้าใจความต้องการของตลาดและลูกค้า 2. การออกแบบกลยุทธ์การตลาดที่เน้นลูกค้าเป็นสำคัญ 3. โปรแกรมการตลาดแบบบูรณาการ 4. การสร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจซึ่งนำไปสู่ ผลกำไร 5. คุณค่าจากลูกค้าจะสร้างสรรค์ผลกำไรและมูลค่าของลูกค้า

8 1. การเข้าใจความต้องการของตลาดและลูกค้า
1.1 ความจำเป็น ความต้องการและอุปสงค์ของ ลูกค้า - ความจำเป็น (Needs) - ความต้องการ (Wants) - อุปสงค์ (Demands)

9 1. การเข้าใจความต้องการของตลาดและลูกค้า (ต่อ)
1.2 ข้อเสนอทางการตลาด (Market offerings) - ผลิตภัณฑ์ (Products) - การบริการ (Services) - บุคคล (Persons) - สถานที่ (Place) - องค์การ (Organizations) - สารสนเทศ (Informations) - ความคิด (Ideas)

10 1. การเข้าใจความต้องการของตลาดและลูกค้า (ต่อ)
1.3 คุณค่าและความพึงพอใจของลูกค้า (Customer value and satisfaction) 1.4 การแลกเปลี่ยนและความสัมพันธ์ (Exchange and relationships) 1.5 ตลาด (Markets)

11 ระบบการตลาด ผู้จัด จำหน่าย บริษัท คู่แข่งขัน คนกลาง ทาง การตลาด
ผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม

12 2. การออกแบบกลยุทธ์การตลาดที่เน้นลูกค้าเป็นสำคัญ
2.1 การเลือกกลุ่มลูกค้า (Selecting customers to serve) 2.2 การเลือกคุณค่าให้ลูกค้า (Choosing a value proposition)

13 2. การออกแบบกลยุทธ์การตลาดที่เน้นลูกค้าเป็นสำคัญ (ต่อ)
2.3 แนวทางการบริหารจัดการทางการตลาด (Marketing management orientations) แนวคิดด้านการผลิต (The production concept) แนวคิดด้านผลิตภัณฑ์ (The product concept) แนวคิดด้านการขาย (The selling concept) แนวคิดด้านการตลาด (The marketing concept) แนวคิดการตลาดเพื่อสังคม (The societal marketing concept)

14 แนวคิดการตลาดเพื่อสังคม
(ความเป็นอยู่ที่ดี) ผู้บริโภค (พึงพอใจในสิ่งที่ต้องการ) บริษัท (กำไร) แนวคิด การตลาดเพื่อสังคม

15 3. โปรแกรมการตลาดแบบบูรณาการ (construct an integrated marketing program)
โดยใช้ส่วนประสมการตลาด (marketing mix) ที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและพัฒนาส่วนประสมการตลาดทั้งในมุมมองของผู้ซื้อและมุมมองของผู้ขาย

16 ส่วนประสมการตลาด 4Ps 4Cs ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price)
การจัดจำหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การแก้ปัญหาให้ลูกค้า (Customer solution) ต้นทุนของลูกค้า (Customer cost) ความสะดวก (Convenience) การสื่อสาร (Communication)

17 4. การสร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจซึ่งนำไปสู่ผลกำไร (Build profitable relationships and create customer delight) โดย - บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (customer relationship management : CRM) - บริหารความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนทางธุรกิจ (partner relationship management : PRM)

18 5. คุณค่าจากลูกค้าจะสร้างสรรค์ผลกำไรและมูลค่าของลูกค้า (capture value from customer to create profits and customer equity) 5.1 การสร้างความจงรักภักดีและรักษาลูกค้าเดิม (Creating customer loyalty and retention) 5.2 ส่วนแบ่งลูกค้าเพิ่มขึ้น (Growing share of customer) 5.3 การสร้างมูลค่าลูกค้า (building customer equity)

19 สถานการณ์การตลาดยุคใหม่
1. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางการตลาด 2. ยุคดิจิตอล 3. โลกาภิวัตน์ 4. การตลาดอย่างยั่งยืน

20 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt หลักการตลาด บทที่ 1 บทนำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google