งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบทะเบียนประวัติ นายวรวิทย์ คลังแสง งานบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง

2 ระบบทะเบียนประวัติ ระบบทะเบียนประวัติ คือ เป็นระบบที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ ตั้งแต่เริ่มเข้ารับราชการจนถึงการพ้นจากราชการ โดยรายละเอียดของข้อมูลที่จัดเก็บจะประกอบด้วย ข้อมูลประวัติส่วนตัว เช่น ครอบครัว สถานภาพสมรส คู่สมรส บุตร ข้อมูลการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประวัติการรับราชการ การได้รับความดีความชอบ วินัย การลา วันทวีคูณ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯลฯ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

3 ระบบทะเบียนประวัติ เป็นเครื่องมือปฏิบัติงานประจำวันของหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานการเจ้าหน้าที่ เป็นแหล่งข้อมูลทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารใช้ในการวางแผน บริหาร จัดการทรัพยากรบุคคล และช่วยสนันสนุนการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารได้ เพื่อสร้างระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่มีมาตรฐาน และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน สนับสนุนการทำงานแบบเครือข่าย

4 ภาพรวมของระบบ ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

5 ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
กรมบัญชีกลาง ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการจ่ายตรง กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 1 สำนักศิลปากรที่ 2 สำนักศิลปากรที่ 3 สำนักศิลปากรที่ 5 สำนักศิลปากรที่ 8 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน เชียงราย หอสมุดแห่งชาติลำพูน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่

6 เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย internet user name/password Token key

7

8 การเตรียมความพร้อมเพื่อใช้งานระบบ
Computer pc (spec) windows XP, Vista, 7 Web browser IE6, IE7, IE8, IE9 (Download Driver page จ่ายตรง) Java runtime Driver Token key

9 การเข้าสู่ระบบงาน Web browser ให้ใช้ Internet explorer (IE) แนะนำที่ Version 6 7 8หรือ 9 ระบบงานจ่ายตรงเงินเดือนฯ (แถบเมนูด้านซ้าย)

10

11

12 ระบบบริการข้อมูล DATA SERVICE

13

14

15

16 เลขประจำตัวประชาชน วันเกิด ประเภทข้าราชการ/ลูกจ้าง... รหัสผ่าน (กำหนดเอง) ยืนยันรหัสผ่าน address

17

18 ระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ
ระบบจัดเตรียมเงินสวัสดิการและหนี้สิน ระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ ระบบบริการข้อมูล

19

20

21 +

22 ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ระบบบันทึกเงินเพิ่ม-ลดและหนี้ ระบบบริการข้อมูล
ระบบจ่ายตรงฯ กองคลังส่วนกลาง/หน่วยประมวลผล หน่วยงานในภูมิภาค ผู้ใช้งานทั่วไป

23 ลงทะเบียนขอใช้ token key
สมัครสมาชิก ลงทะเบียน กรอกรายละเอียดของผู้ใช้งาน กำหนดสิทธิการใช้งาน กำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล พิมพ์รายการสรุปรายหน่วยงาน พิมพ์แบบลงทะเบียนรายตัว ลงนามรับรองใบรายการสรุป ลงนามรับรองรายตัวของผู้ใช้งานหน่วยงานของตนเอง หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้ได้รับมอบหมาย สมัครสมาชิก ลงทะเบียน กรอกรายละเอียดของผู้ใช้งาน พิมพ์แบบลงทะเบียนรายตัว ลงนามรับรองของตนเอง กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง 23

24 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกรมบัญชีกลาง worrawitks@hotmail.com
นายวรวิทย์ คลังแสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกรมบัญชีกลาง


ดาวน์โหลด ppt งานบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google