งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี

2 กองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี ผอ. พรชัย สังวรเจต
ผอ. พรชัย สังวรเจต ส่วนอำนวยการและประสานราชการ นายธีระเนตร อัญชัญบุตร ส่วนออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี (ว่าง) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 1 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ ฝ่ายพัสดุ ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 21 ลูกจ้างประจำ 19 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 1 พนักงานราชการ 12 - ลูกจ้างประจำ 7 ฝ่ายพัฒนางานเตรียมการรับเสด็จฯ ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ 50 ลูกจ้างประจำ 41 - ฝ่ายตกแต่งวิจิตรศิลป์ ข้าราชการ พนักงานราชการ 7 ลูกจ้างประจำ 11 - อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 7 6 พนักงานราชการ 101 ลูกจ้าง 79 รวม 187 186 อัตราว่าง มาช่วยราชการ นายพิษณุ มูลกะรัตน์ นายปรศุ สุระมานะ นางสาวพิมพ์สิริ เหมโสกะณะ ถูกยืมตัว ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป. 10 รายการ 410 1,310 1,380 1,880 2,350 2,980 3,340 3,830 4,460 5,270 6,060 6,680 554 1,322 1,858 2,595 3,264 3,997 4,622 1.1 งานสารบรรณ 516 1202 1682 2314 2891 3,545 4,106 (1) รับหนังสือ เรื่อง/เล่ม 70 185 378 634 863 1,063 1,219 (2) ส่งหนังสือ เรื่อง 140 320 503 776 1022 1,315 1,526 (3) พิมพ์หนังสือ เรื่อง 35 90 101 124 150 170 214 (4) จัดเก็บ เรื่อง 27 77 110 206 239 340 (5) ส่ง เรื่อง 184 400 440 450 465 470 (6) ร่างหนังสือ เรื่อง 60 130 200 293 337 (7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1.2 การเงิน & บัญชี 30 72 114 178 233 278 312 (1) ทำสัญญาเงินยืม/ส่งคืน.....เรื่อง (2) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เรื่อง 28 68 107 167 218 259 289 (3) รายงาน Online ครั้ง 2 4 7 11 15 19 23 1.3 พัสดุ 8 48 62 103 174 204 (1) จัดซื้อ ครั้ง 5 25 34 64 78 121 (2) จัดจ้าง ครั้ง 21 57 58 76 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ครั้ง 3 6 (4)

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานด้านช่างที่ให้บริการ ให้บริการก่อสร้างพลับพลา พิธีและตกแต่งสถานที่ 1000 แห่ง 90 195 285 355 435 515 585 655 730 820 915 1,000 79 201 287 368 459 530 599

5 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1. นวัตกรรมหน่วยงาน

6 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 1.1 งบดำเนินงาน ลบ. 4% 11% 20% 25% 33% 40% 47% 56% 65% 75% 87% 100% 4.42% 13.99 20.77% 32.75% 36.70% 44.40% 52.26% 1.2 งบลงทุน ลบ. 1.83% 7.15% 32.33% 1.71% 4.08% 14.05% 1.3 งบรายจ่ายอื่น 2 โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง รอบที่ 1 3 โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง รอบที่ 2 4 งบประมาณเบิกเลื่อมปี 5 งบประมาณเงินขยาย ปี


ดาวน์โหลด ppt กองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google