งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายสุเมธ มีนาภา ผู้อำนวยการกองแผนงาน. อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 24 พนักงาน ราชการ 77 ลูกจ้าง 33 รวม 34 ปฏิบัติ หน้าที่ กลุ่ม พัฒนาฯ 1. นายเกษม โคเลิศ นักวิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายสุเมธ มีนาภา ผู้อำนวยการกองแผนงาน. อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 24 พนักงาน ราชการ 77 ลูกจ้าง 33 รวม 34 ปฏิบัติ หน้าที่ กลุ่ม พัฒนาฯ 1. นายเกษม โคเลิศ นักวิเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายสุเมธ มีนาภา ผู้อำนวยการกองแผนงาน

2 อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 24 พนักงาน ราชการ 77 ลูกจ้าง 33 รวม 34 ปฏิบัติ หน้าที่ กลุ่ม พัฒนาฯ 1. นายเกษม โคเลิศ นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติ หน้าที่ กองนิติ การ 2. นายประเสริฐ วิชาญวิทยา นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ ปฏิบัติ หน้าที่ กองตรวจ ฯ 3. น. ส. ชัชฎาพร พรมบุญ นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนปฏิบัติการ ผู้อำนวยการกอง (1/1) กลุ่มงานแผนงาน และงบประมาณ ข้าราชการ 55 พนักงาน ราชการ 33 ฝ่ายงานโครงการ พิเศษ ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ -- ฝ่ายติดตามและ ประเมินผล ข้าราชการ 77 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประ จำ -- ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประจำ 33 กลุ่มงานแผนงาน และงบประมาณ ข้าราชการ 55 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประจำ --

3 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป............ รายการ 557742458 572 645582532576872 1.1 งานสารบรรณ 532710437518588532500514817 (1) รับหนังสือ............ เรื่อง / เล่ม 245352200235238269238217452 (2) ส่งหนังสือ.............. เรื่อง 9970576410962578482 (3) พิมพ์หนังสือ.......... เรื่อง 505850589555506570 (4) จัดเก็บ................... เรื่อง 1052009512111010510997157 (5) ส่ง E-mail............. เรื่อง --------- (6) ร่างหนังสือ........... เรื่อง 333035403641465156 (7) งานอื่นๆที่ได้รับ มอบหมาย - 1.2 การเงิน & บัญชี 7121012685516 (1) ทำสัญญาเงินยืม / ส่งคืน..... เรื่อง 111---114 (2) เบิกค่าใช้จ่าย ต่างๆ............ เรื่อง 275824--8 (3) รายงาน Online................. ครั้ง 444444444 (4)........ 1.3 พัสดุ 182011425142275739 (1) จัดซื้อ............................... ครั้ง 21123--23 (2) จัดจ้าง............................... ครั้ง 14111--11 (3) จัดทำทะเบียน พัสดุ........... ครั้ง 14 8384641275335 (4) จัดทำทะเบียนครุ ภัณพ์..... ครั้ง 111111-1-

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 การจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี / ประจำปี 1 โครง การ ข1ข1 ข2ข2 ข3ข3 ข4ข4 ข5ข5 ข1ข1 ข2ข2 2 การจัดทำงบประมาณ 1 โครง การ ข.1 ข.2- 3 ข.4 ข.5- 6 ข.7 ข.8 ข.9 ข 10- 11 ข.12 ข 13- 14 ข 15- 16 ข.1 ข.2- 3 3 การติดตามและ ประเมินผล 12 ครั้ง 123456789101112 12 4 การติดตาม Online ทุก เดือน 123456789101112 12 5 การวิเคราะห์ระดับ ผลสำเร็จของการ ดำเนินงานรายจ่าย งปม. (PART) 6 ขั้นตอ น ขั้นตอน 1-3 4-6 6 รายงานตาม สงป.301 4 ครั้ง 1234 7 ค่าใช้จ่ายผลผลิตต่อ หน่วย 6 ขั้นตอ น ขั้นตอน 1-3 4-6 8 ตัวชี้วัด ที่ 5 3 ครั้ง 123

5 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1212 การจัดทำ แผนปฏิบัติราชการ (Action plan) ทุก หน่วยง าน โครงการจัดทำ รายงาน ประจำปี 1 เล่ม 1 Agenda

6 ที่งบประมาณ เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น 29,600,800 บาท 29.6 008 ------------ 1.1 งบดำเนินงาน 3,914,100 บาท 3.91 41 0.48 % 0.33 % 1.42 % 1.09 % 5.47 % 5.68 % 9.95 % 7.64 % 15.2 1% 23.0 6% 31.1 8% 40.2 9% 50.7 0% 63.- 9% 80.6 8% 100 % 1.2 งบลงทุน 25,752,700 บาท 25.7 527 ------48.5 4% 49.4 4% 51.4 6% -100 % 1.3 งบรายจ่ายอื่น ------------- 2 งบประมาณเบิก เหลื่อมปี -------------


ดาวน์โหลด ppt นายสุเมธ มีนาภา ผู้อำนวยการกองแผนงาน. อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 24 พนักงาน ราชการ 77 ลูกจ้าง 33 รวม 34 ปฏิบัติ หน้าที่ กลุ่ม พัฒนาฯ 1. นายเกษม โคเลิศ นักวิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google