งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 รหัสวิชา ง 31101

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 รหัสวิชา ง 31101"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 รหัสวิชา ง 31101
ครูผู้สอน นายพเยาว์ กิตติสิริบัณฑิต

2 ความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT)
ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) เทคโนโลยี (Technology) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT)

3 ซอฟต์แวร์ คือ ชุดคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์
1.ซอฟต์แวร์ระบบ -โปรแกรมระบบปฏิบัติการ -โปรแกรมแปลภา -โปรแกรมอรรถประโยชน์

4 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Package Program User Program

5 องค์ประกอบของสารสนเทศ
1.ข้อมูล 2.ฮาร์ดแวร์ 3.ซอฟต์แวร์ 4.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5.บุคลากร

6 การจัดเตรียมข้อมูล 1.ข้อมูลปฐมภูมิ 2.ข้อมูลทุติยภูมิ

7 การนำเข้าข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ
1.การรวบรวมข้อมูล การสำรวจ การสังเกต การสัมภาษณ์ การบันทึก

8 2.การแปลงสภาพข้อมูล การลงรหัส การตรวจแก้ไข การจัดหมวดหมู่
การบันทึกลงสื่อ

9 การประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศ
1.การแบ่งกลุ่มข้อมูล 2.การเรียงข้อมูล 3.การสรุปผล 4.การคำนวณ

10 การประมวลผลข้อมูล ประมวลผลด้วยมือ ประมวลผลด้วยเครื่องจักร
ประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

11 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ของสารสนเทศ
ข้อมูล ประมวลผล สารสนเทศ

12 การดูแลสารสนเทศเพื่อการใช้งาน
1.การรักษาข้อมูล 2.การทำสำเนาข้อมูล 3.การทำสำรองข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 รหัสวิชา ง 31101

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google