งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
(Information System Development)

2 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ
ผู้ที่มีส่วนอย่างมากในการพัฒนาระบบ (System Development นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) นักโปรแกรม (Programmer) และ ผู้ใช้ระบบ (User)

3 นักวิเคราะห์ระบบ ผู้ที่เป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างระบบสารสนเทศกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าของระบบ ผู้ใช้ระบบ และผู้สร้างระบบ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร

4 หน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบ
การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) ศึกษา วิเคราะห์ และแยกแยะถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ เสนอแนวทางแก้ไขตามความต้องการของผู้ใช้งานและความเหมาะสมต่อสถานะทางการเงินขององค์กร อาจเสนอระบบใหม่ หรือ แก้ไข ปรับปรุงระบบเก่าให้ทำงานได้ดีขึ้น การออกแบบระบบ (System Design) การออกแบบและกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิค นำระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาที่ได้วิเคราะห์มาแล้ว

5 หน้าที่นักวิเคราะห์ระบบสมัยใหม่
รวบรวมข้อมูล จัดทำเอกสาร ทำพจนานุกรมข้อมูล สร้างแบบจำลอง ทดสอบโปรแกรม ติดตั้งและทำการปรับเปลี่ยนระบบ จัดทำคู่มือ จัดทำแบบสอบถาม

6 หน้าที่นักวิเคราะห์ระบบสมัยใหม่ (ต่อ)
บำรุงรักษาและประเมินผลการทำงานของระบบ เป็นผู้ให้คำปรึกษา เป็นผู้ประสานงาน เป็นผู้แก้ไขปัญหา เป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้เตรียมข้อมูลให้แก่องค์กร

7 คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบสมัยใหม่
มีความรู้และความชำนาญหลากหลายในศาสตร์คอมพิวเตอร์ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมภาษา และฮาร์ดแวร์ เป็นต้น มีความรู้ในเรื่องทฤษฎีของระบบ เข้าใจระบบธุรกิจ ระบบการเงิน และการตลาด เข้าใจความต้องการของผู้ใช้เป็นอย่างดี เป็นนักสำรวจที่ช่างสังเกต และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดี มีจริยธรรม และมีจรรยาบรรณต่อองค์กรที่พัฒนาระบบให้ สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

8 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถสูงในการนำเสนอข้อมูล มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างดี สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ เป็นนักจิตวิทยา มีทักษะในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

9 วัฏจักรของการพัฒนาระบบ
แบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็นระยะ (Phase) ระยะการวางแผน (Planning Phase) ระยะการวิเคราะห์ (Analysis Phase) ระยะการออกแบบ (Design Phase) ระยะการสร้างและพัฒนา (Implementation Phase)

10 รูปแบบขั้นน้ำตก (Waterfall Model
การกำหนดปัญหา (Problem Definition) การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การสร้างระบบ (System Construction การบำรุงรักษา Maintenance)

11 วัฏจักรของการพัฒนาระบบ
การกำหนดปัญหา (Problem Definition) การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ความเป็นไปได้ทางเทคนิค (Technical Feasibility) ความเป็นไปได้ทางด้านการปฏิบัติ (Operational Feasibility) ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ (Economical Feasibility)

12 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
การออกแบบระบบ (System Design) การออกแบบกว้าง ๆ (Broad Design) การออกแบบรายละเอียด (Detailed Design)

13 การสร้างระบบ (System Construction)
การพัฒนาระบบ (System Development) การติดตั้งระบบ (System Implementation) การบำรุงรักษา (Maintenance) การประเมินผลการทำงานของระบบ (System Evaluation) การบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance)


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google