งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เฉลยใบงานที่ 1 องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เฉลยใบงานที่ 1 องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เฉลยใบงานที่ 1 องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
1.หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง มี 4 ขั้นตอน คือ 1.รับข้อมูลและคำสั่ง (Input) 2.ประมวลผลข้อมูล (Process) 3.แสดงผลข้อมูล (Output) 4.จัดเก็บข้อมูล (Storage)

2 2.หน่วยความจำหลักและหน่วยความจำสำรองมีความแตกต่างกันอย่างไร
หน่วยความจำหลักจำเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์ถ้าไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถทำงานได้ หน่วยความจำสำรองจะเก็บข้อมูลแบบถาวรและมีพื้นที่หรือความจุมากกว่าหน่วยความจำหลัก ข้อมูลจะไม่สูญหายเมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าหรือเมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และมีราคาถูกกว่าหน่วยความจำหลัก

3 3.หน่วยประมวลผลกลางมีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
ขั้นตอนการทำงานของหน่วยประมวลผลกลางมี 4 ขั้นตอน คือ 1.ดึงข้อมูลจากหน่วยความจำ โดยหน่วยควบคุมเข้าถึงข้อมูลและคัดแยกคำสั่งจากหน่วยความจำ 2.แปลรหัสคำสั่งเพื่อให้คอมพิวเตอร์รู้ว่าต้องทำงานอะไรแล้วเลือกข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลแล้วกำหนดตำแหน่งของคำสั่งถัดไป 3.คำนวณและส่งต่อผลลัพธ์โดยปฏิบัติตามคำสั่งที่ตีความได้ทั้งการคำนวณทางคณิตศาสตร์และการเปรียบเทียบ 4.เก็บผลลัพธ์ที่ได้ลงในหน่วยความจำโดยการเก็บผลลัพธ์ที่ประมวลผลได้ไว้ในหน่วยความจำหลัก

4 4.การทำงานของระบบบัสพื้นฐานประกอบด้วยอะไรบ้าง
ระบบบัสพื้นฐาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1. บัสที่อยู่ 2.บัสข้อมูล 3.บัสควบคุม

5 5. สร้างแผนผังรูปภาพเปรียบเทียบระหว่างฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์กับอวัยวะของมนุษย์
หลักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และมนุษย์มีหลักการทำงาน 3 ขั้นตอน คือ รับรู้ คิดและโต้ตอบได้


ดาวน์โหลด ppt เฉลยใบงานที่ 1 องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google