งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. Tom........... soon asleep. a. is b. am c. are d. was Next แบบทดสอบก่อน เรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. Tom........... soon asleep. a. is b. am c. are d. was Next แบบทดสอบก่อน เรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. Tom........... soon asleep. a. is b. am c. are d. was Next แบบทดสอบก่อน เรียน

3 2. Mary........... at home. a. stay b. stayed c. staying d. stays Next

4 3. Dick........... on the big plate. a. is b. was c. were d. be Next

5 4. Mr.Washington........... a big fish with onion. a. ate b. eat c. eats d. eating Next

6 5. Dick........... on his bed. a. sat b. sit c. sits d. sitting Next Answer

7 โครงสร้างประโยค A Funny Dream 1. นิทานเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นจริง โครงสร้างประโยคที่ใช้ เรียกว่า Past simple Tense การสังเกตประโยคอาจมีคำ yesterday หรือ last... เช่น last year last week last month อยู่ในประโยค เป็นต้น 2. โครงสร้างของประโยคในส่วนของกริยา จะใช้ กริยาช่องที่ 2 ตัวอย่าง : The fish gave Dick to his wife and said, “I want him for my dinner.” 3. จากตัวอย่างในข้อที่ 2 คำกริยาคือ gave เป็น กริยาช่องที่ 2 ของ give และ said เป็นกริยาช่องที่ 2 ของ say ( give และ say เป็นกริยาช่องที่ 1) 4. นักเรียนต้องฝึกการเขียนกริยาช่องที่ 2 กันแล้วนะ ใน A Funny Dream มีหลายคำเลยล่ะ Next

8 เฉลยคำตอบแบบทดสอบ ก่อนเรียน 1.D 2.B 3.B 4.A 5.A Back


ดาวน์โหลด ppt 1. Tom........... soon asleep. a. is b. am c. are d. was Next แบบทดสอบก่อน เรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google