งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครั้งที่ 7 บทที่ 2 21 มิถุนายน 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครั้งที่ 7 บทที่ 2 21 มิถุนายน 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครั้งที่ 7 บทที่ 2 21 มิถุนายน 2553
ครั้งที่ 7 บทที่ มิถุนายน 2553 Past simple tense

2 Past Simple Tense ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำ นิสัย ที่เกิดขึ้นในอดีตและสิ้นสุดไปแล้วในอดีต มักมีคำต่อไปนี้เพื่อบ่งบอกว่าเป็นอดีต Yesterday, last night, last week, last month, last year, last …… 10 minutes ago, two days ago, 3 months ago, 5 years ago,… ago when I was young, when the world war II, in 1999, in 2000 etc.

3 โครงสร้างแบบที่ 1 S + was / were
Ex.  I was at home last week.  She was my student last year.  They were M.2 students a year ago.  Sara and Suzy were swimmers when they were young.

4 ประโยคปฏิเสธ มีโครงสร้าง คือ S + was/were + not
Ex.  I wasn’t here yesterday.  He wasn’t a football player last year.  We weren’t at school last week.  Jinny wasn’t in the hospital 2 days ago.

5 ประโยคคำถาม. มีโครงสร้าง คือ. Was/Were + S …
ประโยคคำถาม มีโครงสร้าง คือ Was/Were + S ….? Wh-question + was/were + S…..? Ex.  Was she at her house an hour ago? Yes, she was. She was at her house an hour ago. No, she wasn’t. She wasn’t at her house an hour ago.

6 Were you late this morning?
Yes, I was. I was late this morning. No, I wasn’t. I wasn’t late this morning.

7  Where was Louise yesterday?
Louise/He was in the gym yesterday.

8 When were you born? I was born on 29th November.

9  Who was in your classroom last period?
Teacher Oy was in my classroom last period.


ดาวน์โหลด ppt ครั้งที่ 7 บทที่ 2 21 มิถุนายน 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google