งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Classroom Language for Pratomsuksa 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Classroom Language for Pratomsuksa 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Classroom Language for Pratomsuksa 6

2 Wat Chalermprakiat school
by Mrs.Prisana Pholkaya Wat Chalermprakiat school Nonthaburi Primary Educational Service Area Office 1

3 คำแนะนำในการใช้โปรแกรม จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน

4 คำแนะนำในการใช้โปรแกรม
ความหมายของปุ่มต่างๆในโปรแกรม ปุ่มย้อนกลับ ปุ่มถัดไป ปุ่มกลับเมนูหลัก ปุ่มออกจากโปรแกรม

5 จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถบอกประโยคทักทาย ขอโทษและกล่าวลาได้ 2. นักเรียนสามารถกล่าวสนทนาประโยคทักทาย ขอโทษและกล่าวลาได้

6 คลิกที่นี่เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ
แบบทดสอบก่อนเรียน คำชี้แจง แบบทดสอบมีจำนวน ข้อ จงคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด คลิกที่นี่เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ

7 คลิกที่นี่เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน คำชี้แจง แบบทดสอบมีจำนวน ข้อ จงคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด คลิกที่นี่เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ

8 แบบทดสอบ 1. Which sentence is “greeting” A. How old are you?
B. Nice to meet you. C. My name is Tom. D. Not at all

9 Excellent

10 Try again

11 2. Ted : …………………for being late. Roy : That’s all right.
A. Let’s see B. I don’t like C. It’s good D. I’m sorry

12 Excellent

13 Try again

14 3. Jerry : I have to go now. Goodbye Lisa. Lisa : Goodbye Jerry
A. Come back soon. B. Have a nice trip. C. See you around. D. Forgive me for that.

15 Excellent

16 Try again

17 Greeting A: Nice to meet you. B: Nice to meet you ,too
A:Please to meet you. B:Please to meet you, too. A: How do you do. B: How do you do.

18 How to “Apologize”. I’m sorry. Forgive me,please. Excuse me.

19 How to say “Goodbye”. Bye. Goodbye. See you around. See you soon.
ทำแบบทดสอบ หลังเรียน See you soon.


ดาวน์โหลด ppt Classroom Language for Pratomsuksa 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google