งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 Main Menu Exit

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
Main Menu (เมนูหลัก) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แบบทดสอบก่อนเรียน โครงสร้างประโยค แบบทดสอบหลังเรียน A FUNNY DREAM ผู้ผลิตสื่อ เอกสารอ้างอิง Back Next

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะด้านเพื่อการสื่อสาร การจัดการด้านการเรียน การศึกษาต่อและหรือด้านอาชีพ จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง อ่านนิทานเรื่อง A FUNNY DREAM แล้วตอบคำถามได้ จุดประสงค์นำทาง 1. บอกความหมายและอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง 2. อ่านเรื่อง A FUNNY DREAM แล้วตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ 3. รักและสนุกกับการอ่าน Main Menu Next

4 สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน รหัสวิชา อ30202
แบบทดสอบก่อนเรียน สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน รหัสวิชา อ30202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 A FUNNY DREAM Next

5 คำชี้แจงการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
1. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง A Funny Dream 2. แบบทดสอบมีทั้งหมด 5 ข้อ 4 ตัวเลือก 3. เลือกคำตอบแล้วจดบันทึกไว้ 5. ทำข้อต่อไปให้กดปุ่มที่กำหนดให้ 6. รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมดและบันทึกเก็บคะแนน Next


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google