งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1................ did not go to the restaurant. a. Mrs.Paul b. Jack c. Mary d. Mr.Paul แบบทดสอบหลัง เรียน Next.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1................ did not go to the restaurant. a. Mrs.Paul b. Jack c. Mary d. Mr.Paul แบบทดสอบหลัง เรียน Next."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1................ did not go to the restaurant. a. Mrs.Paul b. Jack c. Mary d. Mr.Paul แบบทดสอบหลัง เรียน Next

2 2. After they came home, Jack...................... a. ate some more food b. sat and talked to Sam c. read a cartoon book in his bed d. was hungry again Next

3 3. In the dream, the fish took Jack home because................... a. he wanted to show his home to Jack b. he wanted Jack to meet his wife c. Jack wanted to see the fish’s house d. the fish wanted to eat Jack Next

4 4. In the story,......................... a. the fish ate Jack b. Jack dreamt that the fish would eat him c. the lobster ate Jack d. Jack went to China Next

5 5. Jack wanted to tell his dream to Sam but............. a. Jack could not speak b. Sam shouted at him c. Sam would not listen d. Jack was afraid of the fish Answer

6 เฉลยคำตอบ แบบทดสอบหลังเรียน 1.C 2.C 3.D 4.D 5.B Back Next

7 Reference A Funny Dream กระทรวงศึกษาธิการ. A Funny Dream : Reader C 2 (Learning Kit ). โรงพิมพ์คุรุสภา. พ. ศ. 2521 Exit


ดาวน์โหลด ppt 1................ did not go to the restaurant. a. Mrs.Paul b. Jack c. Mary d. Mr.Paul แบบทดสอบหลัง เรียน Next.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google