งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Welcome to the English Lesson…

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Welcome to the English Lesson…"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Welcome to the English Lesson…
WATCHARAPORN LUADLAI Udomdarunee School

2 การใช้ Verb to be จุดประสงค์ เนื้อหา ผู้สอน แบบทดสอบ เลิกงาน

3 Foreign Language Department
Watcharaporn Luadlai Foreign Language Department Udomdarunee School

4 จุดประสงค์ 1. บอกรูป Form ของ Verb Verb to be ได้

5 ประธาน + Verb to be + ส่วนขยาย
ความหมาย เป็น อยู่ คือ มี 3 รูป คือ is am are โครงสร้าง ประโยคบอกเล่า ( Affermative ) ประธาน Verb to be + ส่วนขยาย ตัวอย่าง Suda is my friend. My teacher is in that room. They are good boys.

6 is am are ใช้กับประธาน I เท่านั้น เช่น ใช้กับประธานพหูพจน์ เช่น
ใช้กับประธานเอกพจน์ เช่น He is a student. The elephant is strong. is ใช้กับประธาน I เท่านั้น เช่น I am a policeman. I am at school today. am ใช้กับประธานพหูพจน์ เช่น We are happy. They are in the class. The students are good. You are diligent. are

7 My teacher is not in that room.
โครงสร้าง ประโยคปฏิเสธ ( Negative sentence ) ประธาน Verb to be + not + ส่วนขยาย ตัวอย่าง Suda is not my friends. They are not good boys. My teacher is not in that room. โครงสร้าง ประโยคคำถาม (Interogative sentence) Verb to be + ประธาน + ส่วนขยาย + ? Is Suda your friends ? ตัวอย่าง Are they good boys ?

8 แบบทดสอบ A. am B. are C. is D. be
Choose the best answer. 1. He ……… a student in Udomdarunee School. A. am B. are C. is D. be

9 right

10 wrong

11 แบบทดสอบ A. Am B. Are C. Is D. Be Choose the best answer.
… I in the class room? A. Am B. Are C. Is D. Be

12 Right

13 wrong

14 แบบทดสอบ A. am B. are C. is D. be Choose the best answer.
3. They ...… good students. A. am B. are C. is D. be

15 right

16 wrong

17 แบบทดสอบ A. Am B. Are C. Is D. Be Choose the best answer.
4. ...… you Thai? No, I’m not. A. Am B. Are C. Is D. Be

18 right

19 wrong

20 แบบทดสอบ A. am not , is B. Are not , are C. is not , is D. be not , is
Choose the best answer. 5.She ………at school. She…..sick today. A. am not , is B. Are not , are C. is not , is D. be not , is

21 right

22 wrong


ดาวน์โหลด ppt Welcome to the English Lesson…

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google