งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TQA ในกลุ่ม พสว. หน่วยงานย่อย : - ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มอายุ 4 งาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TQA ในกลุ่ม พสว. หน่วยงานย่อย : - ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มอายุ 4 งาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TQA ในกลุ่ม พสว. หน่วยงานย่อย : - ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มอายุ 4 งาน
- ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มอายุ งาน - โภชนาการ งาน - ออกกำลังกาย งาน - สุขาภิบาลอาหาร + สุขาภิบาลทั่วไป งาน - กระบวนงานหลัก (HPH/HM) งาน 24 ชีวิต

2 ความมุ่งมั่นในการพัฒนาตามแนวทาง TQA
วิเคราะห์ลูกค้า 8 งาน ประเมินตนเอง & ทบทวน 8 งาน ศึกษาความต้องการลูกค้า 8 งาน กระบวนงานหลัก ศึกษาความพึงพอใจลูกค้า 8 งาน กระบวนงานหลัก ทบทวนการประเมินตนเอง กระบวนงานหลัก วิเคราะห์ความท้าทายและจัดทำกลยุทธ์ กระบวนงานหลัก (นำร่อง/ร่วมเรียนรู้)

3 กระบวนงานพัฒนาและรับรองมาตรฐาน HPH
วิเคราะห์ลูกค้า ลูกค้ารายทาง สสจ รพ. ลูกค้าปลายทาง บุคลากรรพ. ผู้รับบริการ/ญาติ ชุมชน ประเมินองค์กร (169 ข้อ) คะแนนต่ำสุด หมวด 3 และ หมวด 5

4 ผลการประเมินตนเอง คะแนนต่ำสุด 2 categories
Item 3.2 ความสัมพันธ์กับลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้า Categories 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล Item 5.1 ระบบงาน Item 5.3 ความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร

5

6 ผลการศึกษาความต้องการเครือข่าย HPH
ด้านการพัฒนารูปแบบ / วิจัย การสร้างเครือข่ายระดับเขต / ระดับจังหวัด การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมใน รพ. ปัจจัยแห่งความสำเร็จของรพ.ที่มีผลงานดีเด่น ประสิทธิผลการดำเนินงาน HPH การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการ ฯลฯ

7 ผลการศึกษาความต้องการเครือข่าย HPH
ด้านการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี - จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน - การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับ การบริหาร จัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ รพ. - การนำเสนอผลงานของ รพ.ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน HPH ผ่านสื่อต่างๆ

8 ผลการศึกษาความต้องการเครือข่าย HPH
ด้านการส่งเสริมสนับสนุน - ศูนย์ฯ ควรเป็นหน่วยงานที่สามารถรับรองมาตรฐานได้ - ทบทวนมาตรฐานบางองค์ประกอบที่ไม่ชัดเจน - ศูนย์ฯ ควรออกติดตามอย่างน้อยทุก 6 เดือน - ศูนย์ฯ ควรมีที่ปรึกษาให้แต่ละ รพ. - สนับนุนด้านวิชาการ , วิทยากร สื่อ คู่มือ เอกสาร

9 ข้อเสนอแนะของเครือข่าย HPH
กิจกรรมที่ศูนย์ฯ ควรดำเนินการอันดับต้นๆ คือ - แจ้งผลการรับรองกระบวนการและส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้ รพ.(ปี48) - ออกเยี่ยมสำรวจให้ทันความต้องการของ รพ (ปี48) - ออกเยี่ยมสำรวจและประเมินรับรองพร้อมกัน HA&HPH - ออกไปกระตุ้นรพ.ที่ผ่านกระบวนการให้พัฒนาต่อเนื่อง และส่งเอกสารขอรับการประเมินรับรองมาตรฐานจาก พรพ. - จัดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมใน รพ.

10 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเยี่ยมสำรวจ
- พึงพอใจมาก ร้อยละ 42.9 - พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 36.2 - พึงพอใจน้อย ร้อยละ 11.4 - พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 9.5 (อัตราการส่งกลับแบบสอบถาม ร้อยละ 20.6)

11 การวิเคราะห์ความท้าทายและวางแผนกลยุทธ์
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร

12

13 การสร้างเสริมความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย 7.2a
BSC : HPH ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ การสร้างเสริมความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย 7.2a พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ 7.1a, 7.6a พัฒนาระบบเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 3.1a, 3.2a-b พัฒนาระบบการจัดการสนับสนุนด้านวิชาการ 6.1a, 6.2a พัฒนาระบบการสื่อสารติดตามประเมินผลกลยุทธ์ 1.1a,c 2.1a-b,2.2a-b พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 4.1a-b, 4.2a-b สร้างเสริมศักยภาพและแรงจูงใจบุคลากร 5.1c, 5.2a, 5.3b

14 แผนกลยุทธ์ กลุ่ม พสว. วิสัยทัศน์ : องค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ พันธกิจ : 1. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพให้กับ เครือข่าย รวมถึงการผลักดัน และสนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมสุขภาพเป็น ไปตามมาตฐานและกฎหมาย 2. การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพให้เข้มแข็ง โดยการกำกับติดตามประเมินผล 3. การผลิต พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ 4. การพัฒนา ผลักดันและสนับสนุนนโยบายและกฏหมายที่จำเป็น ค่านิยมหลัก : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมพลัง สนับสนุน และสร้างสรรค์

15 ประชาชนได้รับการคุ้มครองด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพ ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมตามวัย Goal ลูกค้า C1 การสร้างเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย การเงิน F1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ I1 พัฒนาระบบเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม I2 พัฒนาระบบการจัดการ สนับสนุนด้านวิชาการ กระบวนการ L1สร้างเสริมศักยภาพและแรงจูงใจบุคลากร การเรียนรู้ L3 พัฒนาระบบการสื่อสาร ติดตามประเมินผลกลยุทธ์ L2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

16 กำหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์ หน่วยชี้วัด
ตาราง 4 : คาดการณ์อนาคต กำหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์ หน่วยชี้วัด ระดับเป้าหมาย เจ้าของงาน ประเด็นกลยุทธ์ ไชโย จบ แผนแม่ HPH / HM ต่อ แผนลูก HPH / HM

17 การเรียนรู้จากการประยุกต์ TQA
1. การมีส่วนร่วมของสมาชิกทำให้ ได้ผลงานที่ชัดเจน 2. เข้าใจมุมมองของลูกค้ามากขึ้น 3. ทีม มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ 4. ความต่อเนื่องของการเรียนรู้ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย

18 ขอขอบคุณ

19 ข้อเสนอของอาจารย์ -ขอให้เตรียมข้อมูลตามความรับผิดชอบก่อนไปทำแผน (pre work) -นำข้อมูลที่มีไปใช้ด้วย เช่น ความต้องการลูกค้า คะแนนประเมิน -ทุกเสียงมีความสำคัญเท่ากัน ต้องฟังเขาก่อน -อาจารย์บรรยายตามslide BSC&TQA Strategy Maps -อย่ากลัวว่า ผิด -เน้นการมีส่วนร่วมเท่าที่ทำได้ อย่าหวังว่าจะอยู่ทุกคน -catch ball เป็นเรื่องจำเป็น -สนใจความต้องการลูกค้า หาเป้าให้ชัด ให้สอดคล้องกับงบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt TQA ในกลุ่ม พสว. หน่วยงานย่อย : - ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มอายุ 4 งาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google