งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
ทิศทางการดำเนินงาน ปี 2552 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข โดย นายศุมล ศรีสุขวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

2 วิสัยทัศน์กรมอนามัย “เป็นองค์กรหลัก ด้านกฎหมายสาธารณสุข เพื่อการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” องค์กรหลัก เป็นแกนกลางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากฎหมายสาธารณสุข 1 เป็นแกนกลางในการสร้างหลักประกันความเป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมายการ สธ. 6 เป็นแกนกลางในการสนับสนุน และ การพัฒนาศักยภาพ เจ้าพนักงานในการบังคับใช้กฎหมาย สธ. 3 ที่ปรึกษาหารือให้กับอปท. และหน่วยงาน ผปก. และ ปชช. ที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย สธ. 4 เป็นแกนกลางในการผลักดันให้ คกก.สธ.สามารถติดตาม กำกับและพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข 5 เป็นแกนกลางการพัฒนาองค์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติด้านกฎหมาย และเป็นศูนย์ข้อมูล 2

3 4 2 3 1 รัฐมนตรี กรมอนามัย คณะกรรม การ สธ . สำนัก ว กอง สอ สช & HIA
สิ่งปฏิกูล / มูลฝอย สุขลักษณะอาคาร เหตุรำคาญ ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ กิจการที่เป็นอันตรายฯ กิจการตลาด กิจการจำหน่าย สะสมอาหาร การจำหน่ายสินค้า แผงลอย รัฐมนตรี กรมอนามัย คณะกรรม การ สธ . สำนัก กอง สอ สช & HIA ศูนย์ กม Lab .1 - 12 นโยบาย มาตรการ กฎ ประกาศฯ คำแนะนำฯ พัฒนาหลักเกณฑ์ มาตรฐาน วิธีการตรวจ ตาม ราชการส่วนท้องถิ่น จพง ท้องถิ่น สาธารณสุข ( สสจ สสอ .) ออกข้อกำหนดฯ อนุญาต ไม่อนุญาต ออกคำสั่งแก้ไข พักใช้ ดำเนินคดี ถ้าดื้อแพ่ง ) บังคับใช้ สภาวะความเป็นอยู่ที่ เหมาะสมกับการดำรงชีพ ของประชาชน เสนอร่าง บทบาทอำนาจหน้าที่ของ กรมอนามัยตาม พรบ พัฒนาศักยภาพ ให้คำปรึกษา สอดส่อง ดูแล 3 2 1 พิจารณา อุทธรณ์ 4

4 ระบบกลไกการดำเนินการด้านกฎหมาย สธ.
เฝ้าระวัง บ่งชี้ปัญหา สถานการณ์ปัญหาที่เกิด ขึ้นจริง นโยบายจาก รมต./ผู้บริหาร Surveillance ข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็นทางเลือกในการจัดการ กระบวนการส่งเสริมพัฒนา การตัดสินใจของ ผู้บริหารกรมอนามัย นำเข้าสู่ กระบวนการทางกฎหมาย ข้อมูลทางวิชาการ สถานการณ์ปัญหา แนวทางการดำเนินการ ข้อเสนอเชิงมาตรการ R&D เสนอคณะ กก.สธ. แต่งตั้ง คณะอนุฯ ประชาวิจารณ์เวทีสาธารณะ การประชุมชี้แจง กฎ/ประกาศ กระทรวง คำ แนะนำ นโยบาย/มาตรการ การประชุมชี้แจง การสนับสนุน Transfer กระบวนการสื่อสาร อปท. / สสจ. M&E การติดตามกำกับ

5 บทบาทของแต่ละหน่วยงานในการส่งเสริม การใช้มาตรการด้านกฎหมาย
ขั้นตอน สำนัก/กอง วิชาการ ศกม. 1) การบ่งชี้ปัญหา/ประเด็น 1) เฝ้าระวังและเสนอประเด็นปัญหาที่จะดำเนินการ 1) บ่งชี้ปัญหาด้านการใช้กฎหมายของ อปท./สสจ. 2) การตัดสินใจ 2) เสนอเรื่องต่อผู้บริหาร 2) ร่วมเสนอความเห็น 3) การจัดทำมาตรการ 3) เป็นฝ่ายเลขาฯอนุ กก. -ข้อมูลทางวิชาการ -สถานการณ์ปัญหา -แนวทางการดำเนินการ -ข้อเสนอเชิงมาตรการ 3.1 จัดรับฟังความเห็น SH. 3) เป็นฝ่ายเลขาฯบางคณะและ ร่วมเป็นอนุ กก.ในคณะวิชาการ 4) การจัดทำร่างกฎหมาย/คำแนะนำ 4) สนับสนุนเนื้อหาทางวิชาการที่จะกำหนดในร่าง 4) รับผิดชอบในการจัดทำร่างเสนอคณะ กก.สธ. 5.1) กรณีเป็นกฎกระทรวง 5.1) ร่วมชี้แจงต่อ รมต./ครม./คณะกฤษฎีกา 5.1) ร่วมชี้แจงในประเด็นข้อกฎหมาย ศูนย์ อ.

6 บทบาทของแต่ละหน่วยงานในการส่งเสริม การใช้มาตรการด้านกฎหมาย
ขั้นตอน สำนัก/กอง วิชาการ ศกม. 5.2) กรณีประกาศ /คำแนะนำ 5.2) สรุปเนื้อหาทางวิชาการให้ ศกม. 5.2) ดำเนินการเสนอลงนาม ประกาศใช้/ส่งต่ออปท./สสจ.แล้วแต่กรณี 6) การสื่อสารผู้เกี่ยวข้อง 6.1) – 6.2) ร่วมประชุมชี้แจงต่อกลุ่มเป้าหมาย 6.1) จัดทำเอกสารสื่อสารผ่าน ผู้ว่าฯถึง อปท./สสจ. 6.2) กรณีจำเป็นจัดประชุมชี้แจงเบื้องต้นด้าน กม. 7) การสนับสนุน 7) การสนับสนุนทางวิชาการ (คู่มือ/หลักเกณฑ์/วิธีการตรวจสอบ/วิเคราะห์) 7) สนับสนุนด้านการบังคับใช้ในทางปฏิบัติ(ออกข้อบัญญัติ/คำสั่ง/ทำคดี) 8) การติดตามกำกับ 8) ติดตามกำกับในประเด็นปัญหา/ข้อเสนอแนะใหม่ 8) ติดตามกำกับเรื่องการบังคับใช้ กม. ศูนย์ อ.

7 งานตามพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
VISION : เป็นองค์กรหลักด้านกฎหมายสาธารณสุข เพื่อการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม Strategy Map ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข Goals : ประชาชนมีพฤติกรรมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ประเด็นยุทธศาสตร์ งานตามพันธกิจ พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น น่าอยู่ ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 7.1 ความสำเร็จของการใช้มาตรการด้านกฎหมายสาธารณสุข/ผลสำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงาน/นโยบายที่สำคัญของกรมอนามัย Results 7.2 เครือข่ายและเจ้าพนักงานระดับพื้นที่มีศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข 7.3 มีการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านกฎหมายสาธารณสุข ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน 7.4 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (High performance) พัฒนาระบบการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อให้อปท.มีการบังคับใช้กฎหมายที่ถูกต้องและประชาชนได้รับการคุ้มครอง ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพ จพง. และสร้างระบบการตอบข้อหารือและศูนย์ข้อมูลให้กับ อปท .และหน่วยงาน ผปก./ปชช. พัฒนาผลักดันให้คณะ กรรมการ สธ. ติดตาม กำกับ&พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย สธ. และยกร่างกฎหมายตามความจำเป็นของสังคมและท้องถิ่น พัฒนาองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติ การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข System การพัฒนา สนับสนุนองค์กรและการบริหารจัดการตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด Driver การพัฒนาระบบสารสนเทศ/การสื่อสาร การจัดทำแผนพัฒนาองค์กร/แผนปฏิบัติการและ การถ่ายทอดเป้าหมาย การพัฒนาบุคลากรรองรับภารกิจ/ยุทธศาสตร์ การเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

8 ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างภาคีเครือข่ายเจ้าพนักงานตามกฎหมายสาธารณสุขในระดับพื้นที่ 1. การพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายเจ้าพนักงานระดับพื้นที่(จังหวัด) 2. การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการใช้มาตรการด้านกฎหมายสาธารณสุข 3. การประเมินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. การพัฒนาขีดความสามารถเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข พัฒนาองค์ความรู้ 1 เรื่อง 1. การจัดทำแนวทางข้อกฎหมายและคู่มือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำฐานข้อมูล 1 ฐานข้อมูลด้านกฎหมายสาธารณสุข ฐานข้อมูลสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามกฎหมายสาธารณสุข ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2551 (นำร่อง ศอ.ละ 1 จังหวัด) ปี ดำเนินการให้ครบทุกจังหวัด

9 ประเด็นยุทธศาสตร์ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
พัฒนาองค์ความรู้ 1 เรื่อง 1. โครงการศึกษาพัฒนาการประยุกต์ใช้ HIA ในการดำเนินงานตามกฎหมายสาธารณสุข 1.1 การประยุกต์ใช้ HIA ในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น (ดำเนินการปี 52-53) 1.2 การพัฒนารูปแบบในการอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ดำเนินการปี 53-54) ทดลองดำเนินการในพื้นที่ อปท.นำร่อง

10 งานตามพันธกิจที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
การจัดทำแผนพัฒนากฎหมายและแผนนิติบัญญัติ (พรบ.สธ. กฎกระทรวง) การดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุข (ประชุมคกก.สธ./อนุกรรมการชุดต่างๆ) การพิจารณาข้อเท็จจริงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อวินิจฉัยอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายสาธารณสุข สนับสนุนวิทยากร/การให้คำปรึกษาหารือด้านกฎหมายสาธารณสุข การผลิตสื่อ คู่มือ / CD-Rom

11 การพัฒนาองค์กร การพัฒนาระบบงานและสารสนเทศ/จัดการความรู้
การถ่ายทอดเป้าหมายองค์กรสู่กลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาระบบการเรียนรู้ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โครงการพัฒนากำลังคนของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ด้านกฎหมาย ด้านปฏิบัติการ

12 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google