งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารโดยใช้รูปแบบบูรณาการด้านงานวิชาการและ การจัดการเรียนการสอน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับแก้ปัญหา การจัดทำวิจัย กรณีศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารโดยใช้รูปแบบบูรณาการด้านงานวิชาการและ การจัดการเรียนการสอน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับแก้ปัญหา การจัดทำวิจัย กรณีศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารโดยใช้รูปแบบบูรณาการด้านงานวิชาการและ การจัดการเรียนการสอน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับแก้ปัญหา การจัดทำวิจัย กรณีศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นายอาทิตย์ ประสาทแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

2 ปัญหาการ วิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เป็นวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีการสอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ประเภท วิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษา จำนวน 3,794 คน การจัดการที่ให้บริการของชุมชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งภาคเหนือ และทุกภาค ของประเทศที่ ผู้ปกครองให้ความสนใจนำบุตรหลานเข้าศึกษาเล่า เรียน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่มีการ บริหารโดยใช้รูปแบบบูรณาการด้านงานวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนฯ

3 ปัญหาการวิจัย ( ต่อ ) 1 บูรณาการด้านงาน วิชาการ และการจัดการเรียน การสอน

4 บูรณาการฯ การวิเคราะห์ข้อมูลของการ วิจัย 2 ด้านจัดการเรียนการสอนตาม แผนการจัดการเรียนรู้ 2.1 2.2 ด้านการดำเนินการให้ครูแต่ละคน จัดการเรียนการสอน 2.3 ด้านการดำเนินการให้มีการนิเทศการ จัดการเรียนการสอน 2.4 ด้านการดำเนินการให้ครูนำผลจากการสอนด้วย เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 2.5 ด้านนำผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหา / หรือพัฒนาการเรียนการสอน

5 ข้อความ SD แปลผล ด้านจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 1. จัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 4.55 0.54 มากที่สุด 2. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 4.650.53 มากที่สุด 3. จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน 4.560.51 มากที่สุด 4. จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการที่มีค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ ให้กับผู้เรียน 3.550.50 มาก 5. จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5.000.00 มากที่สุด เฉลี่ยรวม 4.620.42 มากที่สุด 11   การวิเคราะห์ข้อมูลแสดงผลตามตาราง / ผังสรุปสำคัญ 3

6 การวิเคราะห์ข้อมูล ( ต่อ ) ด้านการดำเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน 1. สามารถใช้สื่อที่เหมาะสมกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการสอน 4.65 0.54 มากที่สุด 2. สามารถใช้เทคโนโลยีที่มีระดับความยากง่ายของเนื้อหา และเหมาะสมกับ ความสามารถ ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน 4.55 0.55 มากที่สุด เฉลี่ยรวม 4.600.54 มากที่สุด ด้านการดำเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 1. มีแผนการจัดการเรียนรู้ ( แผนการสอน )5.000.00 มากที่สุด 2. มีการทำบันทึกหลังการสอน 4.550.55 มากที่สุด เฉลี่ยรวม 4.770.55 มากที่สุด  

7 การวิเคราะห์ข้อมูล ( ต่อ ) ด้านการดำเนินการให้ครูนำผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่ หลากหลาย 1. นำผลไปจัดทำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา 3.50 0.52 มาก 2. นำผลไปพัฒนาการเรียนการสอน 4.550.51 มากที่สุด เฉลี่ยรวม 4.030.52 มาก ด้านนำผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหา / หรือพัฒนาการเรียนการสอน 1. มีผลงานการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียน 4.65 0.52 มากที่สุด 2. มีผลงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 4.550.50 มากที่สุด เฉลี่ยรวม 4.650.51 มากที่สุด  

8 สรุปผลการวิจัย ผลการบริหารโดยใช้รูปแบบ บูรณาการด้านงานวิชาการและ การจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย = 4.51 ด้านการดำเนินการให้มีการ นิเทศการจัดการเรียน การสอน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย = 4.77 ด้านนำผลจากการวิจัยไปแก้ไข ปัญหา / หรือพัฒนาการเรียนการ สอน ค่าเฉลี่ย = 4.65 ด้านจัดการเรียนการสอนตาม แผนการจัดการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย = 4.62 รูปแบบบูรณาการด้านงาน วิชาการและ การ จัดการเรียนการสอน ผลการเปรียบเทียบการ บริหารจากการวิจัย พบว่า หลังการดำเนินงาน สูงกว่า ก่อนการดำเนินงานวิจัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ.01

9 ภาพประกอบ การประชุมงานวิจัยบูรณาการด้านงานวิชาการและการจัดการเรียนการสอน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับแก้ปัญหาการจัดทำวิจัย

10


ดาวน์โหลด ppt การบริหารโดยใช้รูปแบบบูรณาการด้านงานวิชาการและ การจัดการเรียนการสอน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับแก้ปัญหา การจัดทำวิจัย กรณีศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google