งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายมงคล ธัญฤชุพงศ์ ผู้วิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายมงคล ธัญฤชุพงศ์ ผู้วิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายมงคล ธัญฤชุพงศ์ ผู้วิจัย
การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในรายวิชาการสร้างเว็บเพจ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพื่อนช่วยสอน ผู้วิจัย นายมงคล ธัญฤชุพงศ์

2 ปัญหาการวิจัย 1.การเรียนการสอนที่ไม่ได้ฝึกกระบวนการคิด และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 2.การเรียนการสอนที่ไม่ได้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3.ผู้เรียนไม่กล้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเรียน

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการสร้างเว็บเพจ

4 ขั้นตอนการวิจัย วัดผลหลังกิจกรรม ดำเนินกิจกรรม แบ่งกลุ่มกิจกรรม
วัดผลก่อนกิจกรรม แบ่งกลุ่มกิจกรรม ดำเนินกิจกรรม วัดผลหลังกิจกรรม

5 หน่วยการเรียนที่ 3 (10 คะแนน) หน่วยการเรียนที่ 4 (10 คะแนน)
ผลการวิจัย ตารางที่ 1 เปรียบเทียบระดับคะแนนในหน่วยการเรียนที่ 3 และ 4 รายวิชาการสร้างเว็บเพจ ระดับคะแนน จำนวนนักเรียนที่ได้คะแนน ในแต่ละระดับคะแนน หน่วยการเรียนที่ 3 (10 คะแนน) หน่วยการเรียนที่ 4 (10 คะแนน) จำนวน (คน) ร้อยละ (%) (Percentage) 1 2 2.90 0.00 14 20.29 7 9.59 3 13 18.84 5 6.85 4 6 8.70 8 10.96 12 17.39 16.44 10.14 9 12.33 10 14.49 16 21.92 7.25 17.81 2.74 1.37

6 ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการสอบวัดผลในหน่วยการเรียนที่ 3 และ 4 รายวิชาการสร้างเว็บเพจ
หน่วยที่ จำนวน นักเรียน (คน) เข้าสอบ ผ่านเกณฑ์ (60%) ไม่ผ่านเกณฑ์ คน ร้อยละ หน่วยที่ 3 77 69 22 31.88 47 68.12 หน่วยที่ 4 73 41 56.16 32 43.83 หน่วยการเรียนที่ 3 จำนวนผู้เข้าสอบ 69 คน สอบผ่านเกณฑ์ 60% คิดเป็นร้อยละ สอบไม่ผ่านเกณฑ์ 60% คิดเป็นร้อยละ 68.12 หน่วยการเรียนที่ 4 จำนวนผู้เข้าสอบ 73 คน สอบผ่านเกณฑ์ 60% คิดเป็นร้อยละ สอบไม่ผ่านเกณฑ์ 60% คิดเป็นร้อยละ 43.83

7 สรุปผลในภาพรวมแล้วพบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพื่อนช่วยสอน ทำให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนเรียนรู้ด้วยตนเอง และด้วยวัยที่อยู่ในระดับเดียวกัน จึงทำให้เกิดการสื่อสารภายในกลุ่มสมาชิกได้ชัดเจนมากขึ้น และเมื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมีความชัดเจนจึงช่วยส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาขึ้น

8 ประโยชน์จาการวิจัย 1. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 2. นำผลจากการวิจัยและปัญหาต่าง ๆ ไปพัฒนาวิธีการให้ดียิ่งขึ้น และได้นำสิ่งที่ได้พัฒนาไปใช้สอนในรายวิชาอื่น ๆ 3. เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการวิจัย ให้กับสมาชิกที่ทำการสอนในสาขาวิชาเดียวกันเพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป


ดาวน์โหลด ppt นายมงคล ธัญฤชุพงศ์ ผู้วิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google