งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การกำหนดรายการข้อมูล เอกสารและหลักฐานเพื่อ การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย พ.ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 มีนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การกำหนดรายการข้อมูล เอกสารและหลักฐานเพื่อ การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย พ.ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 มีนาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การกำหนดรายการข้อมูล เอกสารและหลักฐานเพื่อ การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 มีนาคม 2553

2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิก ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การกำหนดรายการข้อมูล เอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย พ.ศ.2552 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2552 ประกาศนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ให้ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ดังต่อไปนี้ ส่งเอกสารและหลักฐานตามแบบ วอ./กษ./กปศ.1 โดยรายการข้อมูล เอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายให้เป็นไปตามท้ายประกาศนี้ 1. วัตถุอันตรายที่กรมปศุสัตว์ไม่เคยรับขึ้นทะเบียน 1.1 วัตถุดิบเทคนิคคอลเกรด ให้ส่งข้อมูลเพื่อพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตามรายการข้อ 1, 2, 4, 5 และ ข้อ 6 1.2 ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ให้ส่งข้อมูลเพื่อพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตามรายการข้อ 1, 3, 4, 5 และ ข้อ 6

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
2. วัตถุอันตรายที่กรมปศุสัตว์เคยรับขึ้นทะเบียน 2.1 วัตถุดิบเทคนิคคอลเกรด ให้ส่งข้อมูลเพื่อพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตามรายการข้อ 2, 4, 5 และ ข้อ 6 2.2 ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ให้ส่งข้อมูลเพื่อพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตามรายการข้อ 3, 4, 5 และ ข้อ 6 *** ข้อมูลสำหรับขึ้นทะเบียนรายการใดที่ไม่สามารถระบุสภาพหรือลักษณะของวัตถุอันตราย หรือสภาพการใช้ไม่จำเป็นที่ต้องให้ข้อมูลดังกล่าว หรือไม่สามารถระบุได้ด้วยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ก็ให้ยกเว้นได้

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ให้ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่ต้องส่งผลทดสอบประสิทธิภาพตามข้อ 3.5 ของรายการข้อมูลเอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและมีสารสำคัญตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายที่ต้องส่งผลวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญท้ายประกาศนี้ ให้จัดส่งผลวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญตามข้อ 3.6 ของรายการข้อมูลเอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
แนบท้าย - รายการข้อมูล เอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายท้ายประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การกำหนดรายการข้อมูล เอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การกำหนดรายการข้อมูล เอกสารและหลักฐานเพื่อ การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย พ.ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 มีนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google