งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางเบญจมาศ พักตร์ฉัตร์ทัน กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางเบญจมาศ พักตร์ฉัตร์ทัน กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางเบญจมาศ พักตร์ฉัตร์ทัน กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างทักษะการอ่านกับการเขียน(Writing to Read) นางเบญจมาศ พักตร์ฉัตร์ทัน กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

2 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
*จำนวนผู้เรียน 79 คน ทำ pretest มีผลการทดสอบต่ำกว่า 50% จำนวน 68 คน ผู้เรียนขาดทักษะพื้นฐานด้านการเขียน

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

4 นวัตกรรมที่ใช้ Writing To Read
Writing has the theoretical potential for enhancing reading in three ways 1 การอ่านและการเขียนจะสำเร็จตามเป้าหมายต้องเชื่อมโยงกันทั้งสองทักษะ( First, reading and writing are both functional activities that can be combined to accomplish specific goals.) 2 ผู้เรียนที่มีทักษะการเขียนที่ดีจะมีทักษะในการอ่านที่ดีขึ้นด้วย ( Second, reading and writing are connected. Improving students’ s writing skills should result in improved reading skills.) 3 ทั้งการอ่านและการเขียนเป็นกิจกรรมที่ใช้ในการสื่อสาร ผู้เขียนควรจะเข้าใจในการอ่านอย่างถ่องแท้เพื่อเขียนตำราของตนเอง (Third, reading and writing are both communication activities, and writers should gain insight about reading by creating their own texts.)

5 ตารางเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
วิชาการเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2/2555 การทดสอบครั้งที่ 1 การทดสอบครั้งที่ 2 ก่อนเรียน หลังเรียน จำนวน 79 คน ผ่าน ไม่ผ่าน 11 68 72 7 45 34 76 3 13.92% 86.08% 91.14% 8.86% 56.96% 43.04% 96.20% 3.80%

6 การเขียน เป็น เรื่องราว
แบบบันทึกคะแนนการฝึกการเขียนโดยใช้เทคนิคเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านกับการเขียน(Writing to read) ระดับคะแนนตามเกณฑ์ การเขียน 3 คำศัพท์ และวลี วลีและ ประโยค การเขียน เป็น เรื่องราว การเขียน จดหมาย จำนวนนักเรียน คะแนน 4 15 60 25 100 20 80 22 88 37 111 41 123 42 126 38 114 2 23 46 13 26 16 32 19 1 - รวม 79 221 251 239 240 เต็ม 316 69.94% 79.43% 75.63% 75.95%

7 ระดับปวช.3/1-3/2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
การเปรียบเทียบคะแนนกลางภาคและปลายภาคเรียนที่ 2/2555 วิชาการเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ ระดับคะแนน ระดับปวช.3/1-3/2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ กลางภาค ร้อยละ ปลายภาค 18 – 20 1 1%* 6 7.59% 15 – 17 10 12%* 7 8.86% 12 – 14 4 5%* 12 15.19% 9 – 11 15 18.99%* 32 40.51% 6 – 8 20 25.31% 12% 3 - 5 19 24.05% 0-2 12.66% 5 6.32% 79 ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ * 37% พัฒนา 73% จำนวนผู้เรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น 73% - 37% = 36% หลังจากมีการฝึกการเขียนโดยใช้เทคนิคเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านกับการเขียน(Writing to read)

8 สรุปผลจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ โดยใช้เทคนิคเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการอ่านกับการเขียน (Writing to Read) หัวข้อ ก่อนใช้ WTR หลังใช้ WTR พัฒนา ผลการทดสอบ 1 ก่อนเรียนผ่าน % หลังเรียนผ่าน % เพิ่มขึ้น % ผลการทดสอบ 2 ก่อนเรียนผ่าน % หลังเรียนผ่าน % เพิ่มขึ้น % การทำแบบฝึกหัด - เต็ม 20 เฉลี่ยได้ 12 60% การฝึกกิจกรรม WTR ระดับคะแนน 69%-79% ( ) การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ กลางภาคผ่าน 37% ปลายภาคผ่าน 73% เพิ่มขึ้น %

9 ข้อเสนอแนะ *การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างทักษะการอ่านกับการเขียน(Writing to Read) ใช้ได้ผลดีกับนักเรียนสาขาภาษาต่างประเทศมากกว่าสาขาอื่น ๆ *ควรมีการกระตุ้นผู้เรียนด้วยสิ่งเร้าต่าง ๆ เช่น การให้คะแนน การติชม การอ่านเรื่องราวที่สนุกสนาน การเขียนโดยให้ผู้เรียนใช้สื่อICT การใช้กระบวนการเขียนโต้ตอบทาง และการใช้กระบวนการกลุ่ม เป็นต้น *ควรฝึกเป็นประจำและต่อเนื่องในทุก ๆสัปดาห์ *การกำหนดระยะเวลาในการฝึกแต่ละเรื่องขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เรียนว่าพัฒนาได้เร็วเพียงไร โดยเริ่มจาก คำ วลี ประโยคและเรื่องราว

10


ดาวน์โหลด ppt นางเบญจมาศ พักตร์ฉัตร์ทัน กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google