งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์การจัด นิทรรศการ พุทธพิสัย ความรู้ ความจำ ความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินคุณค่า เจตพิสัย ความรู้สึก ความสนใจ อารมณ์ ทัศนคติ ค่านิยม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์การจัด นิทรรศการ พุทธพิสัย ความรู้ ความจำ ความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินคุณค่า เจตพิสัย ความรู้สึก ความสนใจ อารมณ์ ทัศนคติ ค่านิยม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุประสงค์การจัด นิทรรศการ พุทธพิสัย ความรู้ ความจำ ความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินคุณค่า เจตพิสัย ความรู้สึก ความสนใจ อารมณ์ ทัศนคติ ค่านิยม คุณธรรม ทักษะพิสัย พัฒนาทักษะ ความชำนาญ

2 เป้าหมายการจัด นิทรรศการ 1. สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้ ใกล้ประสบการณ์ตรง 2. รับรู้รูปแบบและเรื่องราวหลายสิ่ง พร้อมกัน 3. ส่งเสริมการแสดงออกให้ความรู้ ความเข้าใจ เป็นการถ่ายทอดการ เรียนรู้วิธีหนึ่ง 4. ทำความคิดที่เป็นนามธรรมไปสู่ ความคิดที่เป็นรูปธรรม 5. เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ชมให้ เป็นไปในทางที่พึงประสงค์

3 การวางแผน 1. วิเคราะห์นโยบายและเป้าหมาย 2. กำหนดวัตถุประสงค์ 3. การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล 4. พิจารณาข้อจำกัด 5. คัดเลือกวิธีการที่จะดำเนินงาน ตามแผน

4 6. วิเคราะห์ทางปฏิบัติที่เป็นไปได้ 7. บันทึกและจัดรูปแบบแผนงาน 8. แบ่งงานและทำความเข้าใจ ร่วมกัน 9. ควบคุมแผนงาน 10. ประเมินผล

5 การเตรียมการ กำหนดชื่อนิทรรศการ กำหนดวัตถุประสงค์ การรวบรวมสื่อ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 1. การเตรียมเนื้อหา

6 2. เตรียมเกี่ยวกับขนาด จุดมุ่งหมาย งบประมาณ เนื้อหา พื้นที่ เวลา วัสดุ อุปกรณ์

7 3. การกำหนดวันเวลา 4. กำหนดสถานที่ 5. การกำหนดผัง 6. กำหนดบุคลากร 7. จัดเตรียมการ ประชาสัมพันธ์ 8. ประเมินผล

8 การวางแผนเกี่ยวกับ บุคลากร 1. ฝ่ายวิชาการ 2. ฝ่ายออกแบบและผลิตสื่อ 3. ฝ่ายตกแต่งสถานที่ 4. ฝ่ายการเงิน 5. ฝ่ายพัสดุ 6. ฝ่ายเอกสาร 7. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 8. ฝ่ายปฏิคม 9. ฝ่ายประเมินผล

9 การวางแผนกิจกรรม 1. มีกิจกรรมหลากหลาย 2. มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 3. มีกิจกรรมหลายจุดพร้อมกัน 4. ผู้ชมมีส่วนร่วม 5. มีสิ่งดึงดูดใจ


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์การจัด นิทรรศการ พุทธพิสัย ความรู้ ความจำ ความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินคุณค่า เจตพิสัย ความรู้สึก ความสนใจ อารมณ์ ทัศนคติ ค่านิยม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google