งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปรียบเทียบทศนิยม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปรียบเทียบทศนิยม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปรียบเทียบทศนิยม
คณิตศาสตร์ (ค 31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การเปรียบเทียบทศนิยม สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เปรียบเทียบทศนิยมได้

3 เปรียบเทียบจำนวนเต็ม
น้อยกว่า 360 349 1) 25 26 มากกว่า 2) -352 มากกว่า -3527 3) -7 -86 น้อยกว่า 4) -6226 5) มากกว่า -2662

4 56 = 56.0 -352 = -352.0 -86.40 -86.4 = = 26.62 . = 26.62 26.620

5 เปรียบเทียบทศนิยม น้อยกว่า 3.6 3.49 1) 0.2538 0.26 มากกว่า 2) -3.52 - มากกว่า -3.527 3) -0.7 -0.86 น้อยกว่า 4) -62.26 5) มากกว่า -26.62

6 1) 4.6 > -6.4 7.436 2) < 3) > 0.34 4) 1.23 > 1.2089 -3.56 5) <

7 -4.2, ให้เรียง 7.6, 0.98, -5.03, -5.30 เรียงน้อยไปมากได้ -5.30, -5.03, 0.98, -4.2, 7.6 เรียงมากไปน้อยได้ 0.98, -5.03, -5.30, -4.2, 7.6,

8 0.75 = > -1 , > < , > <
-0.75 0.75 1 0.75 = -0.75 > -1 , 1 > 0.75 -0.75 < , 1 > -0.75 < 0.75 -0.75

9 B A -1 1 2 3 2 1 = 2.5 = A 2 1 - = -0.5 = B > 2 1 -0.5 < A B ,

10 -1 = = -1.75 - -0.5 = = 0.25 = = -1 > -0.5 < -0.5
A B C -2 -1 1 4 3 -1 = = -1.75 A 2 1 - -0.5 = = B 4 1 0.25 = = C 4 1 4 3 -1 > -0.5 < -0.5 ,

11 แบบฝึกหัด 1.1 ข หน้า 9 ข้อ 1 ถึง ข้อ 6


ดาวน์โหลด ppt การเปรียบเทียบทศนิยม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google