งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 41102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 41102"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 41102
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 สภาพแวดล้อมทางสัง วัฒนธรรม(2) เรื่อง การกระจายประชากรโลก จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย ครู จงกล กลางชล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อการกระจาย ประชากรโลก

3 3 สาระการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ กระจายประชากรโลก

4 1.ประชากรโลกส่วนใหญ่อาศัย อยู่ในเขตภูมิประเทศแบบใด
4 1.ประชากรโลกส่วนใหญ่อาศัย อยู่ในเขตภูมิประเทศแบบใด ที่ราบ / ภูเขา / ที่ราบสูง

5 2.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
กระจายประชากรโลกได้แก่อะไรบ้าง. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางสังคมและ วัฒนธรรม

6 3. เขตภูมิอากาศแบบใดที่มี
ประชากรหนาแน่นปานกลาง ก.ทุ่งหญ้าสะวันนา ข.เมดิเตอร์เรเนียน ค.มรสุมเขตร้อน ง.ภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก 6

7 4. ปัจจัยข้อใด ไม่มี อิทธิพลต่อ
7 4. ปัจจัยข้อใด ไม่มี อิทธิพลต่อ การกระจายตัวของประชากรโลก. ก.สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ข.สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ค.สิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยี ง.สิ่งแวดล้อมทางภาษา

8 5. ดินแดนที่มีจำนวนประชากร มากกว่าจำนวนทรัพยากร
8 5. ดินแดนที่มีจำนวนประชากร มากกว่าจำนวนทรัพยากร จะทำให้เกิดปัญหาอะไร 1.การว่างงาน 2. ขาดการศึกษา 3.ไร้ที่อยู่อาศัย 4อาชญากรรม

9 ภูมิประเทศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระจาย ประชากรโลก
9 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระจาย ประชากรโลก 1.สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ภูมิประเทศ

10 10 ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ

11 2.สิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม 1. สภาพเศรษฐกิจ
11 2.สิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม 1. สภาพเศรษฐกิจ

12 12 2. ภาวะทางการเมือง การปกครอง

13 1.บริเวณที่มีประชากรหนาแน่น - เขตเกษตรกรรม
13 การกระจายประชากรโลก 1.บริเวณที่มีประชากรหนาแน่น - เขตเกษตรกรรม

14 14 - เขตอุตสาหกรรม

15 2. บริเวณที่มีประชากร ค่อนข้างหนาแน่น - เขตทุ่งหญ้า - เขตชายฝั่งทะเล
15 2. บริเวณที่มีประชากร ค่อนข้างหนาแน่น - เขตทุ่งหญ้า - เขตชายฝั่งทะเล

16 3. บริเวณที่มีประชากรเบาบาง - ภูมิอากาศ - ภูมิประเทศ
16 3. บริเวณที่มีประชากรเบาบาง - ภูมิอากาศ - ภูมิประเทศ

17 เรื่อง การตั้งถิ่นฐานของประชากร
17 พบกันใหม่ เรื่อง การตั้งถิ่นฐานของประชากร


ดาวน์โหลด ppt สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 41102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google