งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตรวจการสหกรณ์ ปกติ เจ้าภาพ กจส./ กลุ่มส่งเสริม ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ตรวจการ 1 ติดตามประเมินผล รวบรวมรายงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตรวจการสหกรณ์ ปกติ เจ้าภาพ กจส./ กลุ่มส่งเสริม ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ตรวจการ 1 ติดตามประเมินผล รวบรวมรายงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตรวจการสหกรณ์ ปกติ เจ้าภาพ กจส./ กลุ่มส่งเสริม ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ตรวจการ 1 ติดตามประเมินผล รวบรวมรายงาน ผู้ตรวจการปฏิบัติงาน ตามแผน ผู้ตรวจการจัดทำแผนเข้า ตรวจการ 2 3 4 ตัวชี้วัด สหกรณ์ 128/256 แห่ง / ครั้ง

3 ติดตามตรวจสอบแนะนำ ฯ สหกรณ์ที่หยุด หาที่อยู่ ไม่พบฯลฯ เจ้าภาพ กจส./ กลุ่มส่งเสริม ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ เตรียมความพร้อม จัดทำ แผน ตรวจสอบตามแผน การติดตาม ประเมินผล รายงานผล ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด สหกรณ์ 41/246 แห่ง / ครั้ง 3 2 4 1

4 ติดตามตรวจสอบแนะนำ กลุ่มเกษตรกร ที่หยุด ไม่พบ ฯลฯ เจ้าภาพ กจส./ กลุ่มส่งเสริม ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ เตรียมความพร้อม จัดทำ แผน ตรวจสอบแนะนำตาม แผน การติดตาม ประเมินผล รายงานผล ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลุ่มเกษตรกร 23 แห่ง 3 2 4 1

5 การส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร ให้ผ่าน มาตรฐาน เจ้าภาพ กจส./ กลุ่มส่งเสริม ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ ตัวชี้วัด จัดเก็บข้อมูลและรวบรวม ข้อมูล 1 สรุปการจัดมาตรฐาน ประจำปี 2554 แนะนำส่งเสริม สก. ให้ผ่าน มาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูล ประชุม วางแผน 2 3 4 5 ติดตามประเมินผล และ รายงานผล

6 ส่งเสริมและสนับสนุน จัดตั้งสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร เจ้าภาพ กจส. ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ ตัวชี้วัด 4 สถาบัน ประชุมจัดตั้ง การติดตาม ประเมินผล รายงานผล รับเรื่องและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ 1 รับ / ตรวจเอกสารจด ทะเบียน ประชุมใหญ่ภายใน 90 วันทำ แฟ้ม 19 รายการ 2 3 4 5 6 ส่งเสริมให้สามารถ ดำเนินการได้

7 ขับเคลื่อนปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ผล เจ้าภาพ กจส./ กลุ่มส่งเสริม 8 ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ จังหวัดจัดตั้งคณะทำงาน การติดตาม ประเมินผล รายงานผล จัดทำ Action plan ตัวชี้วัด 1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการ ดำเนินงานสามารถผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 1 คัดเลือกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ ประชุม คัดเลือกวิทยากร กระบวนการ อบรม จังหวัดจัดงบให้วิทยากร กระบวนการ 2 3 4 5 6

8 คณะกรรมการกลางกลุ่ม เกษตรกร เจ้าภาพ กจส ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ ตัวชี้วัด กรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับ อำเภอและระดับจังหวัดเข้าร่วมการ ประชุม ร้อยละ 80 ติดตามประเมินผล และ รายงานผล วางแผนประสานงาน ระดับอำเภอ 1 ประชุม คกก. ระดับ จังหวัด วางแผนประสานงาน ระดับจังหวัด ประชุม คกก. กลางระดับ อำเภอ 2 3 4 5

9 ส่งเสริม แนะนำให้ สหกรณ์ประชุมใหญ่ ภายใน 150 วัน เจ้าภาพ กจส./ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ วิเคราะห์ข้อมูลการประชุม ใหญ่ของสหกรณ์ 1 ติดตาม รายงานผล ส่งเสริม แนะนำให้ที่สหกรณ์ สามารถประชุมใหญ่ ภายใน 150 วัน 2 3 ตัวชี้วัด สหกรณ์ 90 แห่ง

10 ส่งเสริม แนะนำให้กลุ่ม เกษตรกรประชุมใหญ่ ภายใน 150 วัน เจ้าภาพ กจส./ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ วิเคราะห์ข้อมูลการประชุม ใหญ่ของกลุ่ม 1 ติดตาม รายงานผล ส่งเสริม แนะนำให้ที่กลุ่ม สามารถประชุมใหญ่ ภายใน 150 วัน 2 3 ตัวชี้วัด กลุ่มเกษตรกร 80 แห่ง

11 แนะนำ ส่งเสริมฯ ( ประชุมคณะกรรมการ ประจำเดือน ) ผล เจ้าภาพ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ / นิคมสหกรณ์ ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ เข้าแนะนำส่งเสริม ร่วม ประชุม การติดตาม ประเมินผล รายงานผล จัดทำแผนการแนะนำส่งเสริม 3 2 1 ตัวชี้วัด

12 เผยแพร่และให้ความรู้ อุดมการณ์ หลักการและวิธีการ สหกรณ์ เจ้าภาพ กจส./ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ ชี้แจงโครงการแก่ สหกรณ์ / กลุ่ม 1 ประเมินและสรุปผลการ ดำเนินงาน ถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิก สหกรณ์ / กลุ่ม 2 3 4 ติดตามและรายงานผล

13 การสร้างและพัฒนา เกษตรกร รุ่นใหม่ เจ้าภาพ กจส./ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ ประสานงานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 1 ดำเนินการตามโครงการ แต่งตั้งวิทยากรของ หน่วยงาน 2 3 4 ติดตามและรายงานผล


ดาวน์โหลด ppt ตรวจการสหกรณ์ ปกติ เจ้าภาพ กจส./ กลุ่มส่งเสริม ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ตรวจการ 1 ติดตามประเมินผล รวบรวมรายงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google