งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การชี้แจงการ ประชุมกลุ่ม โดย นางศิริลักษณ์ สิมะพรชัย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การชี้แจงการ ประชุมกลุ่ม โดย นางศิริลักษณ์ สิมะพรชัย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การชี้แจงการ ประชุมกลุ่ม โดย นางศิริลักษณ์ สิมะพรชัย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อม

2 วัตถุประสงค์การประชุม กลุ่ม เพื่อจัดทำร่างแผนงานโครงการ โดยใช้แบบฟอร์มเดียวกัน เพื่อให้การบริหารจัดการ งบประมาณเป็นไปตามแผนและ สอดคล้องกับตัวชี้วัด

3 แบบฟอร์มการจัดทำแผนงาน โครงการ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ขอบเขตการดำเนินงาน ระยะเวลา

4 แบบฟอร์มการจัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณ วิธีการดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้จัดทำโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ ( หัวหน้ากลุ่มงาน ) ผู้เสนอโครงการ ( ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ) ผู้อนุมัติโครงการ ( นายแพทย์กำจัด รา มกุล ) ( ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบ อาชีพและสิ่งแวดล้อม )

5 แผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนาคลินิกโรคจากการทำงาน ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2551 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาล................................. ลำ ดั บ วัตถุประสงค์กิจกรรมตัวชี้วั ด เป้าหม า ย ระยะเวลางบประม าณ ผู้รับผิด ชอ บ

6 การบริหารจัดการ งบประมาณตามแผน และสอดคล้องกับตัวชี้วัด สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อมจัดสรรงบประมาณ 300,000 บาท ต่อ 1 โรงพยาบาล ประกอบด้วย 1. งบครุภัณฑ์ เป็นเงิน 150,000 บาท 2. งบพัฒนาบุคลากรและการวินิจฉัยโรคจาก การทำงาน เป็นเงิน 50,000 บาท 3. ดำเนินการเพื่อรองรับ KPI (6 ข้อ ) เป็นเงิน 100,000 บาท


ดาวน์โหลด ppt การชี้แจงการ ประชุมกลุ่ม โดย นางศิริลักษณ์ สิมะพรชัย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google