งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุมชนนักปฏิบัติ CoP “การปฏิบัติงานด้านการเงิน” เริ่มก่อตั้งแต่ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุมชนนักปฏิบัติ CoP “การปฏิบัติงานด้านการเงิน” เริ่มก่อตั้งแต่ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุมชนนักปฏิบัติ CoP “การปฏิบัติงานด้านการเงิน” เริ่มก่อตั้งแต่ปี 2553 -2556

2 การดำเนินงาน - จัดตั้งกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง
การปฏิบัติงานด้านการเงิน - ทำหนังสือเชิญชวนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ จากบุคลากรของภาควิชา/ศูนย์/หน่วยงานในสำนักงานคณะ (ตามความสมัครใจ)

3 - ขอจัดตั้งกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ CoP
- ชื่อกลุ่ม การปฏิบัติงานด้านการเงิน - ที่ปรึกษา คือ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และเลขานุการคณะ - จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 51 คน - กำหนดวัตถุประสงค์

4 วัตถุประสงค์ - เพื่อการปฏิบัติงานไม่ผิดกฏระเบียบ/ข้อบังคับ
- เพื่อจัดเก็บ รวบรวม จัดการ วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความรู้ สารสนเทศ และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานด้านการเงิน - เพื่อปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน

5 กำหนดแผนปฏิบัติการ (กิจกรรม)
- กำหนดแนวทางแผนปฏิบัติการประจำปี - กำหนดขอบเขตการจัดการความรู้ที่จำเป็น - ประชุมสมาชิกเพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ แก้ไขปัญหา จากการปฏิบัติงานด้านการเงิน 2 เดือนต่อครั้ง (ปีละ 6 ครั้ง)

6 กำหนดแผนปฏิบัติการ (กิจกรรม) ต่อ
- จัดทำรายงานประชุม - รวบรวม จัดเก็บความรู้ด้านการเงิน เพื่อสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล - เผยแพร่ข้อมูลความรู้ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ - สมาชิกเข้าร่วมอบรมสัมมนากับ หน่วยงานภายนอก

7 กำหนดแผนปฏิบัติการ (กิจกรรม) ต่อ
- ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก - ประชุมสรุป และประเมินผลงานดำเนินงาน - จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน - รวบรวมระเบียบ ประกาศฯ เป็นหมวดหมู่ - งบประมาณ ค่าใช้จ่ายของกลุ่ม

8 วิธีการเผยแพร่คลังความรู้
- Meeting - คู่มือการปฏิบัติงาน - รวบรวมรูปเล่มประกาศจ่ายที่ใช้เฉพาะคณะ - สมาชิกแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน นำเสนอ - เว็บไซต์ของหน่วยการเงินฯ (งานการเงินการคลังและพัสดุ)

9 ประโยชน์ที่ได้รับ - การเบิกจ่ายเงินไม่ผิดกฏระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
- การเบิกจ่ายเงินไม่ผิดกฏระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ - การปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้แนวปฏิบัติงานที่สามารถใช้ร่วมกัน ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

10 ปัญหาและอุปสรรค ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศฯมีการเปลี่ยนแปลง
จำนวนสมาชิกปฏิบัติงานด้านการเงิน หลายอย่าง สมาชิกไม่ว่างเข้าประชุม ไม่เป็นไปตามแผนการปฎิบัติ เช่น การประชุมลดลง ไปดูงานนอกสถานที่

11 ผลงานที่ให้กับสมาชิก
คู่มือการเบิกจ่ายเงินค่าสอนของแต่ละหลักสูตร จำนวน 1 เล่ม รวมประกาศจ่ายเงิน ตาม พรบ. 2551 ประกาศจ่ายเงิน ปี 51 – 53 จำนวน 2 เล่ม คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางข้าราชการ จำนวน 1 เล่ม คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางพนักงานมหาวิทยาลัย 1 เล่ม นำเสนอข้อมูล PowerPoint ของสมาชิกที่เข้ารับการอบรม ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของกรมบัญชีกลาง ณ กรุงเทพมหานคร

12 ขอบคุณค่ะ จบ


ดาวน์โหลด ppt ชุมชนนักปฏิบัติ CoP “การปฏิบัติงานด้านการเงิน” เริ่มก่อตั้งแต่ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google