งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราบรรจุ ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ -- รวม 77 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราบรรจุ ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ -- รวม 77 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ -- รวม 77 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (1/1)

3 ที่กิจกรรมเป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 4729531,315 1,795 2,1522,557 1.1 งานสารบรรณ 4699461,3061,7832,1342,539 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 1884045667679201,096 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 386288146178212 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 173848657695 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 2264426048059581,134 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) ----22 1.2 การเงิน & บัญชี 2345912 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 111135 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) ------ (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) 123467 1.3 พัสดุ 145796 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) -11112 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 12345- (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) -11234

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 การจัดทำคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ปี 2556 1 ตัวชี้วัดข.1- ข.4 (1) ข. 4(2) ข.5 ข.1- ข.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ ข.3 3 รับการตรวจติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ปี 2555 (Site visit) 1 ครั้งข.6 ( ปี 2555) ข.6 4 คำรับรองของกระทรวง / กลุ่มภารกิจ ปี 2556

5 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน Agenda

6 ที่งบประมาณ เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่ รวมงบบุคลากรและ งบอุดหนุน ) 389,00 5 100% 5.32122.10792.236418.303 1 7.19784.550 0 8.663115.990 7 14.633 9 14.529 2 4.73001.7400 1.1 งบดำเนินงาน 100%5.32122.10792.236418.303 1 7.19784.550 0 8.663115.990 7 14.633 9 14.529 2 4.73001.7400 1.23611.85010.37214.3274.026910 1.2 งบลงทุน 1.2.1 งบลงทุน 1.3 งบรายจ่ายอื่น


ดาวน์โหลด ppt อัตราบรรจุ ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ -- รวม 77 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google