งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ปฏิทิน งบประมา ณ 2556. 2 21-28 กันยายน 2555 อนุมัติแผนปฏิบัติงาน 5 แผนหลัก 76 แผน ย่อย 1-15 ตุลาคม 2555 - จัดทำ Action Plan ทุก หน่วยงาน - ส่งโครงการจังหวัดให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ปฏิทิน งบประมา ณ 2556. 2 21-28 กันยายน 2555 อนุมัติแผนปฏิบัติงาน 5 แผนหลัก 76 แผน ย่อย 1-15 ตุลาคม 2555 - จัดทำ Action Plan ทุก หน่วยงาน - ส่งโครงการจังหวัดให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ปฏิทิน งบประมา ณ 2556

2 2 21-28 กันยายน 2555 อนุมัติแผนปฏิบัติงาน 5 แผนหลัก 76 แผน ย่อย 1-15 ตุลาคม 2555 - จัดทำ Action Plan ทุก หน่วยงาน - ส่งโครงการจังหวัดให้ กรมฯ พิจารณา 1-30 ตุลาคม 2555 งบลงทุน ต้องจัดหาผู้รับจ้าง ให้แล้วเสร็จ แล้วแจ้งวงเงิน รับราคาให้กรมฯ เพื่อโอน จัดสรรงบ 1-5 มีนาคม 2556 ทุกหน่วยงาน ประเมินผลการ ปฏิบัติงานด้วยตนเอง ครั้งที่ 1 และวางแผนการใช้จ่าย งบประมาณส่วนที่เหลือ

3 3 1-15 มีนาคม 2556 หน่วยงานที่มีความจำเป็น เสนอของบประมาณ เพิ่มเติม ระหว่างปี ครั้งที่ 1 ( ก่อน คำขอปี 57) 1-5 มิถุนายน 2556 ทุกหน่วยงาน ประเมินผล การปฏิบัติงานด้วยตนเอง ครั้งที่ 2 และวางแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณส่วนที่ เหลือ 1-15 มิถุนายน 2556 หน่วยงานที่มีความจำเป็น เสนอของบประมาณ เพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 2 1-10 สิงหาคม 2556 หน่วยงานที่มีต้องใช้เงินฉุกเฉินให้ ส่งคำขอภายในกำหนด (10 ส. ค. 55) หากเลยเวลา กรมฯ ไม่ พิจารณา รวมทั้งหน่วยงานที่มีงบประมาณ เหลือ และหมดความจำเป็นให้ส่งคืน หาก คืนภายหลังจะมีผลปรับลดงบปีหน้า

4 เมื่อได้รับแผนฯ ทุกหน่วยต้องจัดทำ Action Plan การใช้จ่ายงบประมาณ กรมฯ กำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ 2556 ตามมาตรการรัฐบาล - ไตรมาส 1 แผนเบิกจ่าย ร้อยละ 20 ร้อยละ สะสม 20 - ไตรมาส 2 แผนเบิกจ่าย ร้อยละ 22 ร้อยละ สะสม 42 - ไตรมาส 3 แผนเบิกจ่าย ร้อยละ 25 ร้อยละ สะสม 67 - ไตรมาส 4 แผนเบิกจ่าย ร้อยละ 30 ร้อยละ สะสม 97 หากมีงบประมาณคงเหลือ ให้รีบแจ้งส่งคืนกรมฯ โดยเร็ว ( ไม่เกิน 10 สิงหาคม 2556 เพราะจะมีผล ต่อการพิจารณาจัดสรรในปีงบประมาณถัดไป

5 5 รายงานผลการ ปฏิบัติงาน ปี 2556 เนื่องจากระบบรายงานกรมฯ ยัง ดำเนินงานไม่เสร็จ รายงานฯ จึงให้ดำเนินการ เช่นเดียวกับปีก่อน 1. งานส่งเสริมสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรผ่านระบบ CPS - จัดทำรายงานตามแบบ ส่งกองแผนงานผ่านระบบการ ติดตามและประเมินผลทาง อินเตอร์เน็ต เนื่องจากระบบรายงานกรมฯ ยัง ดำเนินงานไม่เสร็จ รายงานฯ จึงให้ดำเนินการ เช่นเดียวกับปีก่อน 1. งานส่งเสริมสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรผ่านระบบ CPS - จัดทำรายงานตามแบบ ส่งกองแผนงานผ่านระบบการ ติดตามและประเมินผลทาง อินเตอร์เน็ต

6 6 รายงานผลการ ปฏิบัติงาน ปี 2556( ต่อ ) - กำหนดส่งรายงานภายใน วันที่ 5 ของเดือน โดยครั้งแรกเริ่ม 5 พฤศจิกายน 2555 - กำหนดส่งรายงานภายใน วันที่ 5 ของเดือน โดยครั้งแรกเริ่ม 5 พฤศจิกายน 2555 2. งาน / โครงการอื่นอยู่ภายใต้ ความรับผิดชอบของสำนัก - จัดทำรายงานส่งสำนักตาม รูปแบบ / แนวทางและเงื่อนเวลาที่ แต่ละสำนักกำหนด แล้วรวบส่ง กผง. ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt 1 ปฏิทิน งบประมา ณ 2556. 2 21-28 กันยายน 2555 อนุมัติแผนปฏิบัติงาน 5 แผนหลัก 76 แผน ย่อย 1-15 ตุลาคม 2555 - จัดทำ Action Plan ทุก หน่วยงาน - ส่งโครงการจังหวัดให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google