งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการหาองค์ประกอบขยะมูลฝอย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการหาองค์ประกอบขยะมูลฝอย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการหาองค์ประกอบขยะมูลฝอย
โดย นายชานรินทร์ ศรีบุญเรือง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชำนาญการ พฤษภาคม 2558

2 นิยาม “มูลฝอย/ขยะ/ขยะมูลฝอย”
“เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติกภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” (พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535)

3 แหล่งกำเนิดขยะมาจาก อาคาร บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย กิจกรรม ภาคอุตสาหกรรม
กิจกรรม ภาคอุตสาหกรรม กิจกรรมภาคเกษตรกรรม

4 การแบ่งประเภทเพื่อการบริหารจัดการ
ขยะย่อยสลาย (compostable waste) ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) ขยะอันตราย (Hazardous waste) ขยะทั่วไป (General waste)

5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณและองค์ประกอบขยะมูลฝอย
ที่ตั้งของชุมชน ภูมิประเทศ ฤดูกาล รายได้ของประชากร พฤติกรรมในการบริโภคสินค้า รูปแบบการดำเนินชีวิต กฎระเบียบ

6 การหาองค์ประกอบขยะมูลฝอย
เพื่อทราบลักษณะมูลฝอยที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกำหนดรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย และรูปแบบกิจกรรมการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ให้เหมาะสมกับพื้นที่

7 วิธีการหาองค์ประกอบขยะมูลฝอย
ทำอย่างไร

8 วัสดุอุปกรณ์ในการหาองค์ประกอบขยะมูลฝอย
อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย เช่น ผ้าปิดจมูก ถุงมือยาง รองเท้าบู๊ท เครื่องชั่งน้ำหนัก ชนิดหยาบและละเอียด คราดและพลั่ว ผ้ายางพลาสติกผืนใหญ่ ภาชนะสำหรับใส่ขยะ ขนาดเล็กและใหญ่ เชือก แบบบันทึกข้อมูลองค์ประกอบขยะ บุคลากรในการคัดแยกและจดบันทึก

9 วิธีการหาองค์ประกอบขยะมูลฝอย
ทำการสุ่มตัวอย่างขยะมูลฝอย โดยใช้ถังตวงขนาด 50 ลิตร ตวงขยะจากกองขยะจุดต่างๆหลายๆจุด จำนวน 20 ถัง ( 1 ลูกบาศก์เมตร) นำขยะจากข้อ 1) มาเทรวมกัน คลุกเคล้าขยะให้เข้ากัน แบ่งขยะออกเป็น 4 ส่วน เลือกตัวอย่างขยะเพียง 2 ส่วนที่กองอยู่ตรงกันข้ามกันมารวมกัน คลุกเคล้าขยะให้เข้ากันเพื่อให้องค์ประกอบขยะกระจายอย่างทั่วถึง จากนั้นทำซ้ำอีกตั้งแต่ข้อ 4)-6) จนเหลือขยะประมาณ 20 ลิตร ทำการชั่งน้ำหนัก และบันทึกข้อมูล

10 กองขยะมูลฝอยในพื้นที่

11 ทำการสุ่มตัวอย่างขยะมูลฝอย โดยใช้ถังตวงขนาด 50 ลิตร ตวงขยะมาจากกองขยะจุดต่างๆหลายๆจุด จำนวน 20 ถัง ( 1 ลูกบาศก์เมตร)

12 นำขยะมาเทรวมกัน แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน

13 แบ่งขยะออกเป็น 4 ส่วน เลือก 2 กองที่อยู่ตรงกันข้ามกันมารวมกัน
แบ่งขยะออกเป็น 4 ส่วน เลือก 2 กองที่อยู่ตรงกันข้ามกันมารวมกัน

14 แบ่งขยะออกเป็น 4 ส่วน

15 เลือก 2 กองที่อยู่ตรงกันข้ามกันมารวมกันแล้วคลุกเคล้า แบ่งเป็น 4 กอง แล้วเลือก 2 กอง (ทำซ้ำอีก) จนเหลือขยะประมาณ 20 ลิตร

16 เลือก 2 กองที่อยู่ตรงกันข้ามกันมารวมกันแล้วคลุกเคล้า แบ่งเป็น 4 กอง แล้วเลือก 2 กอง (ทำซ้ำอีก) จนเหลือขยะประมาณ 20 ลิตร

17 คัดแยกองค์ประกอบขยะ

18 คัดแยกองค์ประกอบขยะ

19 คัดแยกองค์ประกอบขยะ ชั่งน้ำหนัก และบันทึกข้อมูล

20 คัดแยกองค์ประกอบขยะ ชั่งน้ำหนัก และบันทึกข้อมูล

21 ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลองค์ประกอบขยะฯ

22 สวัสดีครับ ขอทุกท่านมีความสุข กับการหาองค์ประกอบขยะนะครับ
สวัสดีครับ ขอทุกท่านมีความสุข กับการหาองค์ประกอบขยะนะครับ


ดาวน์โหลด ppt วิธีการหาองค์ประกอบขยะมูลฝอย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google