งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ความแตกต่างระหว่างบุคคล : Self-Efficacy ผศ.นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2 ทฤษฏีบุคลิกภาพการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory)

3 การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy)
Bandura นักทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคม เชื่อว่า การรับรู้ความสามารถของ ตนเองนั้น มีผลต่อการกระทำ ของบุคคล

4 กระบวนการความเข้าใจเป็นศูนย์กลางของการกระทำทั้งหลาย

5 พฤติกรรมของมนุษย์อาจจะแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท 2
พฤติกรรมของมนุษย์อาจจะแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท พฤติกรรมสนองตอบที่เกิดจากการเรียนรู้ ผู้ซึ่งแสดงออกหรือกระทำสม่ำเสมอ พฤติกรรมที่เรียนรู้แต่ไม่เคยแสดงออกหรือกระทำ พฤติกรรมที่ไม่เคยแสดงออกทางการกระทำ เพราะไม่เคยเรียนรู้จริง ๆ

6 ภาพ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (P) พฤติกรรม(B) และสิ่งแวดล้อม(E) ซึ่งเป็นปัจจัยกำหนดซึ่งกันและกัน (Reciprocal Determinism)

7 องค์ประกอบทางกาย เช่น หน้าตา เชื้อชาติ ขนาด เพศ และคุณลักษณะทางความคิด ค่านิยม ฯลฯ เป็นสิ่งเร้าที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาจากผู้คนรอบข้าง (P) ความคาดหวัง ความคิดค่านิยม ฯลฯ ของบุคคลมีอิทธิพลต่อการแสดงออกหรือพฤติกรรม พฤติกรรมที่แสดงออกจะถูกประเมินอย่างอิสระจากการเสริมแรงทางสังคมและจะมีอิทธิพลต่อความคาดหวัง ความคิด ความเชื่อของบุคคล การกระทำของกลุ่มคนรอบข้างมีอิทธิพลต่อการรับรู้ตนเองของบุคคล (B) (E) แบบอย่างของผลการกระทำหรือผลกรรมที่ผู้อื่นได้รับเป็นปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล พฤติกรรมหรือการกระทำของบุคคล มีอิทธิพลต่อปัจจัยแวดล้อมหรือบุคคลรอบข้าง

8 การกระทำทั้งหลายของบุคคลเกิดขึ้นได้จากพฤติกรรม ความเข้าใจปัจจัยส่วนบุคคลและอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
การกระทำของแต่ละบุคคลจะมีพลังแตกต่างกันโดยจะแปรตามสภาพการณ์ เงื่อนไขของสิ่งแวดล้อมในขณะใดขณะหนึ่งซึ่งจะมีพลังอิทธิพลต่อพฤติกรรม

9 จะพยายามว่ายน้ำขึ้นมา
เมื่อคนกระโจนลงในน้ำลึก จะพยายามว่ายน้ำขึ้นมา

10

11 การพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเอง
1. ประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จ (Mastery Experiences) 2. โดยการใช้ตัวแบบ (Modeling) 3. การใช้คำพูดชักจูง(Verbal Persuasion) 4. การกระตุ้นทางอารมณ์ (Emotional Arousal)

12 ปัญหา : จะมีวิธีการเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างไร

13 ปัญหา : ไปทำงานไม่ทัน ทำอย่างไรจึงจะนอนตื่นเช้า

14 ปัญหา : อ่านหนังสืออย่างไรจึงจะจำได้ดี

15 ปัญหา : ทำอย่างไรจึงจะเล่นเทนนิสให้ได้แชมป์

16 ปัญหา : ทำอย่างไรจึงจะลดน้ำหนักได้

17


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google