งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 1. ผลการเรียนรู้ รู้และเข้าใจการกฎหมายเกี่ยว กับการรักษาคุณภาพสิ่ง แวดล้อม 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 1. ผลการเรียนรู้ รู้และเข้าใจการกฎหมายเกี่ยว กับการรักษาคุณภาพสิ่ง แวดล้อม 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 1

2 ผลการเรียนรู้ รู้และเข้าใจการกฎหมายเกี่ยว กับการรักษาคุณภาพสิ่ง แวดล้อม 2

3 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 4 ความหมาย สิ่งแวดล้อม หมายความว่า สิ่ง ต่าง ๆ ที่มี ลักษณะทาง กายภาพและ ชีวภาพที่อยู่ รอบตัวมนุษย์ ซึ่ง เกิดโดย ธรรมชาติ

4 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี สาระสำคัญได้แก่ 1. เพื่อให้ ประชาชนที่ได้ รับความเสียหาย จากมลพิษ 6

5 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 2. รัฐต้องการ ให้การสนับสนุน ประชาชน 3. มีการ กำหนดมาตรฐาน คุณภาพ สิ่งแวดล้อม 6

6 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 4. จัดให้มี มาตรฐานควบคุม มลพิษจาก แหล่งกำเนิด 5. กำหนดเขต ควบคุมมลพิษ 6

7 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี กฎหมาย อนุรักษ์ได้เข้ามามี ส่วนในการอนุรักษ์ หลายประการ สามารถแบ่งออก ได้ ดังนี้ 6

8 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 1. การประกาศ ให้เป็นเขตอนุรักษ์ และพื้นที่คุ้มครอง สิ่งแวดล้อม 6

9 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 2. การ สนับสนุน หน่วยงานของรัฐ 3. การ วางแผนการ จัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม 6

10 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 4. การกำหนด โทษกรณีมีการ กระทำที่ทำให้เกิด ความเสียหายกับ สิ่งแวดล้อม 6

11 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การมีส่วนร่วม ของหน่วยงาน ภาครัฐหรือเอกชน ในการอนุรักษ์ 6

12 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี คือกฎหมายได้ กำหนดให้องค์กร เอกชนซึ่งมีฐานะ เป็น นิติบุคคลตาม กฎหมายไทย 6

13 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การกำหนด แผนการจัดการ สิ่งแวดล้อม 6

14 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 1. การจัด คุณภาพทางอากาศ น้ำ และคุณภาพ สิ่งแวดล้อมเรื่องอื่น ๆ การควบคุม มลพิษจาก แหล่งกำเนิด เช่น 6

15 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 3. กฎหมาย เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมจึงให้มี การวางแผน การ จัดการให้เป็น รูปธรรมมากขึ้น และจะเป็นแนวทาง อนุรักษ์ที่ยั่งยืน 6


ดาวน์โหลด ppt ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 1. ผลการเรียนรู้ รู้และเข้าใจการกฎหมายเกี่ยว กับการรักษาคุณภาพสิ่ง แวดล้อม 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google