งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย มิติประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ มิติประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 1. ช่วยเหลือและบรรเทาเหตุเบื้องต้นแก่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย มิติประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ มิติประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 1. ช่วยเหลือและบรรเทาเหตุเบื้องต้นแก่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย มิติประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ มิติประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 1. ช่วยเหลือและบรรเทาเหตุเบื้องต้นแก่ ผู้ประสบภัย 2. ประสานงานการให้ความช่วยเหลือและ สงเคราะห์ผู้ประสบภัย 3. อำนวยการและบริหารจัดการอนุมัติวงเงิน งบกลางและเงินทดรองราชการ เพื่อแก้ไข ปัญหาสาธารณภัย 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับมอบหมาย เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย การลดรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการ มิติคุณภาพ การให้บริการ ความพึงพอใจการให้บริการ

2 สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมา ย น้ำหนัก ( ร้อย ละ ) 1. เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ งบประมาณเพื่อ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย 1. ร้อยละของการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการงบประมาณเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ร้อยละ 100 25 2. การลดรอบ ระยะเวลาการ ปฏิบัติราชการ 2. ระดับความสำเร็จของร้อยละ ในการลดรอบระยะเวลาของ ขั้นตอนการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการ ( ด้านการป้องกัน และบรรเทา สา ธารณภัย ) ลดลง ร้อยละ 50 25 3. ระดับความสำเร็จของร้อยละ ในการลดรอบระยะเวลาของ ขั้นตอนการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการ ( กระบวนการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระยะ เบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุในเขต กรุงเทพมหานคร ) ลดลง ร้อยละ 50 25

3 สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมา ย น้ำหนัก ( ร้อย ละ ) 3. ความพึงพอใจ การให้บริการ 4. ร้อยละของระดับความพึง พอใจของ ผู้รับบริการ ( แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ ด้านขั้นตอน / กระบวนการ / สิ่งอำนวยความ สะดวก / เจ้าหน้าที่ ผู้ ให้บริการ ร้อยละ 80 25


ดาวน์โหลด ppt สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย มิติประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ มิติประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 1. ช่วยเหลือและบรรเทาเหตุเบื้องต้นแก่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google