งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ขั้นสูง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ขั้นสูง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ขั้นสูง
(Advanced Automotive Technology) รหัสวิชา หน่วยกิต 4(4-0-8)

2 สังเขปวิชา ระบบความปลอดภัยในยานยนต์ การออกแบบลักษณะรถยนต์ ระบบการขับเคลื่อนและเครื่องยนต์สมัยใหม่ เช่น เครื่องยนต์ไฟฟ้า การใช้พลังงานทดแทนในยานยนต์ ยานยนต์ที่ใช้ทั้งน้ำมันและไฟฟ้า ระบบเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

3 ผู้สอน วัตถุประสงค์ ผศ.ดร.การุญ ฟังสุวรรณรักษ์ และคณะ
1.เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในยานยนต์ 2.เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 3.เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจการใช้พลังงานทดแทนในเครื่องยนต์

4 วิธีการสอน 1.ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน งานนำเสนอ
2.นักศึกษาจัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย

5 วิธีการวัดและประเมินผล
รายงาน 30 คะแนน สอบกลางภาค 35 คะแนน สอบปลายภาค 35 คะแนน

6 หนังสือประกอบการสอน Jack Erjavec Automative Technology a systems approach , Fourth Edition Thomson 2005


ดาวน์โหลด ppt วิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ขั้นสูง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google