งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมเกียรติ์ คุณหอม วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมเกียรติ์ คุณหอม วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมเกียรติ์ คุณหอม วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย นักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติตามทักษะ การเรียนรู้ได้เนื่องจากนักศึกษาขาด ทักษะด้านความเข้าใจในการปฏิบัติจริง ผู้วิจัยจึงสร้างชุดการสอนเพื่อการ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง วิธีการใช้ ชุดฝึกปฏิบัติจะวัดและประเมินจึงควร วัดความสามารถในปฏิบัติกิจกรรม และ การแสดงออกของผู้เรียนภายใต้ สถานการณ์และเงื่อนไขที่สอดคล้อง กับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด

3 วัตถุประสงค์ 1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย การใช้ชุดฝึกปฏิบัติของกีฬา วอลเลย์บอลวิชาพลศึกษา 2. เพื่อพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติของกีฬา วอลเลย์บอลวิชาพลศึกษาให้มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

4 ตารางที่ 1 การได้พัฒนาชุดฝึกปฏิบัติวิชา พลศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ดังตาราง รายการ คะแ นน เต็ม คะแน น เฉลี่ย เฉลี่ ย ร้อย ละ ประสิทธิภาพของ ชุดฝึกปฏิบัติ (E1) 5045.40 97.7 2 ประสิทธิภาพของ แบบทดสอบ (E2) 5044.0295.0 2

5 จากตารางที่ 1 หาประสิทธิภาพ ชุดฝึกปฏิบัติ พบว่า ประสิทธิภาพของ ชุดฝึกปฏิบัติได้ค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 97.72 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ กำหนดไว้ที่ 80 ตัวแรก และ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เท่ากับ 95.02 ซึ่งเป็นไปตาม สมมติฐานที่กำหนดไว้ที่ 80 ตัวหลัง

6 ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง เรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติผลดังตาราง ค่าสถิติผลการเรียน Nµt ก่อนเรียน 5023.35 หลังเรียน 5065.3629.06 **

7 จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน ของ นักศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูง กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติ ที่ระดับ.01 โดยค่าคะแนนเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (65.36) สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียน (23.35) แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ที่ตั้งไว้

8 สรุปผลการวิจัย 1. ชุดฝึกปฏิบัติ ของกีฬาวอลเลย์บอล วิชาพลศึกษา มีค่าประสิทธิภาพ 97.92/95.02 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดฝึก ปฏิบัติของกีฬาวอลเลย์บอล วิชาพล ศึกษา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

9 สรุปผลการวิจัย ( ต่อ ) จากการของผู้วิจัยในงานวิจัยครั้งนี้ พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 เนื่องจากนักศึกษามีความกระตือรือร้น เมื่อได้ทำชุดฝึกปฏิบัติของกีฬา วอลเลย์บอล วิชาพลศึกษาที่ผู้วิจัยได้ พัฒนาจากเอกสารที่ทำให้นักศึกษา สนใจที่จะเรียนรู้มากขึ้นด้วยเหตุนี้จึงทำ ให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงขึ้น

10 ภาพประกอบขณะนักศึกษา ปฏิบัติ


ดาวน์โหลด ppt สมเกียรติ์ คุณหอม วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google