งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปฐมนิเทศ วิชาบูรณการ มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 ข้อมูลเกี่ยวกับวิชา รหัสวิชา SWU151 ชื่อวิชาภาษาไทย การพัฒนาบุคลิกภาพ
ชื่อวิชาภาษาไทย การพัฒนาบุคลิกภาพ ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Personality Development หน่วยกิต 3 (2-2-5) หน่วยกิต ระดับ ปริญญาตรี

3 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาความหมาย ความจำเป็น และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพ เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล วิเคราะห์ประเมินบุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพภายนอกของตนเอง การสร้างเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น การพัฒนาเจตคติเชิงบวกในการดำเนินชีวิต การพัฒนาทักษะพื้นฐานมารยาททางสังคมด้านต่างๆ การพัฒนาทักษะการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมาย ความจำเป็นและตระหนักถึงความสำคัญ ของการพัฒนาบุคลิกภาพ 2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 3. เพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์ประเมินบุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพภายนอกของตนเอง 4. เพื่อสร้างให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นและเจตคติเชิงบวกในการดำเนินชีวิต 5. เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานมารยาททางสังคม การพัฒนาทักษะการสื่อสาร และการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น

5 อ. ผู้สอนประจำกลุ่ม Sec นิสิต วันเวลาเรียน ห้องเรียน อาจารย์ผู้สอน
B01 IC31, SC3ED3 (88) W 1-4 อ.รักษ์ ห้วยเรไร B02 IC32,IC34,IC35 (80) อ.ปฐมพร กิจวรรณี B03 IC33,IC34,IC36 (81) อ.สุดฤทัย จันทร์แช่มช้อย B04 HM3ED1,SC3ED2 (77) W 6-9 B05 HM3ED2,SC3ED5 (74) B06 SC3ED1,SC3ED4 (75) อ.ธรรมนูญ สะเทือนไพร

6 หอสมุดกลางชั้น 2 ห้องดร.สุดใจ
อ. ผู้สอนประจำกลุ่ม B07 SS32,SS3ED1 (76) W 6-9 อ.ปฐมพร กิจวรรณี B08 MD2 (60) F 1-4 หอสมุดกลางชั้น 2 ห้องดร.สุดใจ อ.จิตรา ดุษฎีเมธา B09 อ. ณัชวดี จันทร์ฟอง B10 BC21,DT11 (90) M 1-4 B11 PT21 (77) อ.สิรินทรา จุลรักษา B12 NS21 (108) M 6-9 B13 SP31 (38)

7 การประเมินผลการเรียน
1. การเข้าชั้นเรียน 10 คะแนน (ต้องเข้าเรียนอย่างน้อย 80% ของเวลาเรียน หากต่ำกว่านั้น ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ) 2. จิตพิสัย 5 คะแนน (การแต่งกาย ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน) 3. งานมอบหมายรายบุคคล 20 คะแนน - ใบงานวิเคราะห์บุคลิกภาพตนเอง (4 คะแนน) - ใบงานเจตคติต่อตนเองและผู้อื่น (3 คะแนน) - แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ (10 คะแนน ) - ใบงานการแต่งกาย (3 คะแนน)

8 การประเมินผลการเรียน
4. งานมอบหมายรายกลุ่ม 30 คะแนน โครงงานบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม (15 คะแนน) โครงงานชื่นชมคนทำดี (15 คะแนน) 5. การสอบ 35 คะแนน การพัฒนาทางบุคลิกภาพ (10 คะแนน) การสอบปลายภาค (25 คะแนน) รวม 100 คะแนน

9 เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด
เกณฑ์การประเมินใช้ระบบอิงเกณฑ์ ตั้งแต่ 85% ขึ้นไป A 80-84% B % B 70-74% C % C 55-59% D % D น้อยกว่า 50% E

10 รายละเอียดดังเอกสารแนบใน Course Syllabus
ตารางการเรียนการสอน รายละเอียดดังเอกสารแนบใน Course Syllabus

11 กิจกรรมรายบุคคล - ใบงานวิเคราะห์บุคลิกภาพตนเอง
- ใบงานวิเคราะห์บุคลิกภาพตนเอง - ใบงานเจตคติต่อตนเองและผู้อื่น - แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ - ใบงานการแต่งกาย

12 กิจกรรมกลุ่ม โครงงานบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม โครงงานชื่นชมคนทำดี
กลุ่มละประมาณ 10 คน

13 การกระทำที่ถูกหักคะแนนการมีส่วนร่วม ซึ่งสะท้อนถึงการไม่เคารพห้องเรียน
แต่งตัวไม่เรียบร้อย คุย ส่งเสียงรบกวนสมาธิเพื่อนและชั้นเรียน เข้า-ออก ห้องน้ำบ่อยครั้ง ทิ้งขยะเกลื่อนกลาด คุย/เปิด เสียงโทรศัพท์มือถือ เล่นเกม เล่นมือถือ อ่านหนังสือการ์ตูน ทำงานวิชาอื่น หลับตลอด มาเรียนสายเกิน 30 นาที

14 เตรียมตัวครั้งหน้า กล้องถ่ายรูป หรือกล้องวิดีโอ กลุ่ม/ ห้องละ 2 ตัว เพื่อเก็บภาพ เตรียมแนะนำตัวเอง ประมาณ 45 วินาที – 1 นาที

15 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google