งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 กันยายน 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 กันยายน 2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 กันยายน 2552
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ.2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 กันยายน 2552 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น 2 ปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. ปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวดังต่อไปนี้ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณปริมาณสำรอง 1.1 ปริมาณที่จำหน่ายให้แก่ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 รายอื่นซึ่งตรงกับปริมาณแจ้งซื้อ (พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 ตุลาคม มาตรา 7 ระบุว่า ให้ยกเลิกความใน (2) ของมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (2) ไม่เริ่มทำการค้าภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตหรือหยุดทำการค้าเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันเกิน 2 ปี (ต่อ) สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. ปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวดังต่อไปนี้ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณปริมาณสำรอง (ต่อ) 1.2 ปริมาณที่ส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ 1.3 ปริมาณที่จำหน่ายเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
2. การคำนวณปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ ให้คำนวณจากปริมาณที่ผลิตเป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 และการเก็บสำรองให้เก็บเป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลว 3. การเก็บสำรองก๊าซปิโตรเลียมเหลว และก๊าซธรรมชาติในแต่ละวัน ผู้ค้าน้ำมันจะเก็บไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของปริมาณที่มีหน้าที่ต้องเก็บสำรองก็ได้ แต่ทั้งนี้เมื่อคำนวณปริมาณที่เก็บสำรองแต่ละชนิดเฉลี่ยในแต่ละเดือนต้องไม่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดในข้อ 4 ด้วย สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
4. ภายใต้บังคับข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 สำรองก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ ตามอัตราดังต่อไปนี้ 4.1 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว อัตราสำรอง ร้อยละ 1.0 4.2 ก๊าซธรรมชาติ อัตราสำรอง ร้อยละ 0.5 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

7 จบการนำเสนอ สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด


ดาวน์โหลด ppt ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 กันยายน 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google