งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ( ฉบับที่ 8) พ. ศ.2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ( ฉบับที่ 8) พ. ศ.2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ( ฉบับที่ 8) พ. ศ.2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 ธันวาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ให้ยกเลิกรายชื่อวัตถุอันตรายในบัญชีท้าย ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชี รายชื่อวัตถุอันตราย พ. ศ. 2538 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2538 ดังต่อไปนี้ วัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 1.1 CITRONELLA OIL ลำดับที่ 302 ของ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง บัญชีรายชื่อ วัตถุอันตราย พ. ศ. 2546 1.2 LINDANE (>99% gamma-HCH or gamma-BHC) ลำดับที่ 731 ของประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุ อันตราย พ. ศ. 2546

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ 1.3 ANIONIC SURFACTANTS ลำดับที่ 12 ของ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง บัญชีรายชื่อ วัตถุอันตราย ( ฉบับที่ 3) พ. ศ. 1548 1.4 NONIONIC SURFACTANTS ยกเว้น NONYLPHENOL ETHOXYLATE ลำดับที่ 105 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชี รายชื่อวัตถุอันตราย ( ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2548  2. ให้รายชื่อวัตถุอันตรายตามบัญชี ก. ท้าย ประกาศนี้เป็นวัตถุอันตรายในบัญชีแนบท้าย ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อ วัตถุอันตราย พ. ศ. 2538 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2538 โดยรายชื่อวัตถุอันตรายตามบัญชี ก. ให้เรียงลำดับตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. ตรวจสอบสารเคมีที่ครอบครองเข้าข่ายเป็น วัตถุอันตรายตามที่ประกาศนี้กำหนดหรือไม่  2. ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และผู้มีไว้ใน ครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายที่ดำเนินการอยู่ก่อน แล้ว ยื่นคำขออนุญาตสำหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  แนบท้าย บัญชี ก แนบท้ายประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ. ศ. 2538

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ( ฉบับที่ 8) พ. ศ.2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google