งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน ว่าด้วยหลักสูตรการ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน ( ฉบับที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน ว่าด้วยหลักสูตรการ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน ( ฉบับที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน ว่าด้วยหลักสูตรการ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 ตุลาคม 2553

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราช กิจจานุเบกษา - ให้ยกเลิกความในข้อ ( ฎ ) ใน (4) ของข้อ 6 ของระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน ว่าด้วยหลักสูตรการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน พ. ศ. 2544 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ. ศ. 2549 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน "( ฎ ) การ จัดการปัญหาจิตวิทยาสังคมในสถานทำงาน ระยะเวลา 3 ชั่วโมง

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน ว่าด้วยหลักสูตรการ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน ( ฉบับที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google