งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บ้านน่าอยู่...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บ้านน่าอยู่..."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บ้านน่าอยู่...
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บ้านน่าอยู่... รายวิชา การงานอาชีพ ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

2 บ้านน่าอยู่ การดูแลรักษาบ้าน ทำความสะอาดบ้าน ,บริเวณบ้าน
การดูแลรักษา และจัด ตกแต่งห้องเรียน ทำความสะอาดห้องเรียน, ตกแต่งห้องเรียน การจัดตกแต่งบ้าน ตกแต่งบริเวณบ้าน, ปรับปรุงบ้านให้น่าอยู่

3 ความสำคัญของ...บ้าน... เป็นสถานที่พักผ่อนหลับ นอน
เป็นที่รวมจิตใจของคน ในบ้าน

4 การดูแลรักษาบ้าน การทำความสะอาด ส่วนประกอบของบ้าน
วิธีการทำความสะอาด เริ่มจากทำความสะอาด - เพดาน ฝาผนัง ประตู หน้าต่าง และ พื้นบ้าน

5 การทำความสะอาด เพดาน เป็นส่วนที่อยู่บนสุดของบ้าน รองจากหลังคา ความสกปรกเกิด จากฝุ่นละอองและหยากไย่ การทำ ความสะอาดส่วนนี้ ไม่ต้องทำทุกวัน อาจทำเพียงเดือน ละ 1 ครั้ง วิธีทำความสะอาด - ขนย้ายสิ่งของออกไปจากห้อง - ถอดผ้าม่านออก - กวาดด้วยไม้กวาด ป้องกันตนเองให้ปลอดภัย

6 การทำความสะอาด วิธีทำความสะอาด
ฝาผนัง ส่วนใหญ่ทำมาจากวัสดุ เช่น ไม้ คอนกรีต ปูน และกระเบื้อง เคลือบ การทำความสะอาดฝาผนังเริ่ม จากที่สูงลงมาหาที่ต่ำ วิธีทำความสะอาด - ฝาผนังไม้ ใช้ไม้กวาดดอกหญ้า หรือ ขนไก่ปัด และเช็ดผ้าหมาด - ฝาผนังคอนกรีต ใช้ผ้านุ่มหรือ ฟองน้ำผสมผงซักฟอกเช็ดถู - ฝาผนังปูนที่ทาด้วยสีน้ำ ใช้ผ้าแห้ง ผสมผงขัดถูทำความสะอาด - ฝาผนังกระเบื้องเคลือบ ใช้ผ้านุ่ม หรือฟองน้ำ ผสมผงซักฟอก เช็ดทำความสะอาด หรือใช้ น้ำยาขัด

7 การทำความสะอาด ประตูหน้าต่าง มีทั้งแบบทำด้วย ไม้ กระจก เหล็กดัด การทำความสะอาดประตู หน้าต่าง ควรทำพร้อมกัน วิธีการทำความสะอาด - ประตูหน้าต่างที่ทำด้วยไม้ ใช้ไม้ กวาดดอกหญ้า หรือ ไม้กวาดขนไก่ ปัดฝุ่นละออง - ประตูหน้าต่างที่ทำด้วยกระจก ใช้ น้ำยาฉีดกระจกเช็ดทำความสะอาด ด้วยหนังสือพิมพ์ - ประตูหน้าต่างเหล็กดัด ใช้ไม้กวาด ขนไก่ และผ้าเช็ดถู

8 การทำความสะอาด พื้นบ้าน เป็นส่วนที่ใช้งานมาก เปื้อนสกปรกง่าย จึงควรทำความ สะอาดทุกวัน โดยการกวาดแล้วค่อย ถู วิธีทำความสะอาด - พื้นไม้ กวาดแล้วใช้ผ้าหมาดเช็ดถู - พื้นซีเมนต์ หินขัด กวาดแล้วใช้ผ้า หมาดเช็ดถู อาจใช้แปรงขัด - พื้นกระเบื้องยาง และเสื่อน้ำมัน กวาดแล้วใช้น้ำยาทำความสะอาด หากสกปรกมากใช้แปรงนุ่มๆขัดออก

9 การทำความสะอาดบริเวณบ้าน
รั้วบ้าน ทำความสะอาด ,หยอด น้ำมัน สนามหญ้า ตัดตกแต่งต้นไม้ เก็บกวาดใบไม้ ลานบ้าน ทางเดิน กวาดทำความ สะอาดบ่อยๆ สวนดอกไม้ รดน้ำ พรวนดิน ตกแต่งให้สวยงาม ทางระบายน้ำ เก็บกวาดทำความ สะอาดไม่ให้อุดตัน ขยะ จัดเก็บให้ถูกที่ นำไป กำจัดด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การฝัง เผา เลี้ยง สัตว์ หรือ การแยกขยะ

10 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
ให้นักเรียนอาสาสมัคร มาเล่าประสบการณ์ การทำ ความสะอาดบ้านให้เพื่อนฟัง ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่ม ละ 4–5 คน วางแผนการทำความ สะอาดบ้าน และบริเวณบ้าน ตามกระบวนการทำงาน

11 การจัดตกแต่งบ้าน การจัดตกแต่งบ้านควรคำนึงถึง หลักการ ดังต่อไปนี้
 ความปลอดภัย  ความสะอาด  ความสะดวกสบาย  ความสวยงาม  ความประหยัด

12 การจัดตกแต่งบริเวณบ้าน
บริเวณบ้านแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  บริเวณหน้าบ้าน เช่น ทำรั้ว ปลูกต้นไม้ จัดตกแต่งสวน  บริเวณข้างบ้าน เช่น ปลูก ต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอก  บริเวณหลังบ้าน เช่น การ ทำสวนผัก ลานซักล้าง ที่ตากผ้า เป็น ต้น

13 การจัดตกแต่งสวน การจัดตกแต่งสวน หมายถึง การจัดสภาพพื้นที่รอบบ้านให้ เหมาะสมสวยงาม ควบคุม สภาพแวดล้อมให้บรรยากาศของ บ้านน่าอยู่อาศัย และเอื้อ ประโยชน์ต่อกิจกรรมต่างๆของ สมาชิกในครอบครัว

14 การจัดตกแต่งสวน สวนหย่อมแบบธรรมชาติ
สวนหย่อมที่จัดโดยเน้นรูปทรงตาม หลักศิลปะ สวนหย่อมที่จัดเป็นแบบแผน ข้อควรคำนึงถึงในการตกแต่ง สวนหย่อม รสนิยมของผู้อยู่อาศัยในบ้าน ใช้ ประโยชน์ได้หลายลักษณะ เลือกรูปแบบตามความพอใจ  ดูแลรักษาง่าย มีรูปแบบสวยงามตามองค์ประกอบ เลือกใช้วัสดุในบ้านหรือวัสดุใน ท้องถิ่น

15 การปรับปรุงบ้านให้น่าอยู่..แบบประหยัดพลังงาน
ต้องคำนึงถึงหลักการ ดังนี้ 1. ทำให้กระแสลมพัดเข้ามาในบ้าน 2. การลดอุณหภูมิภายในบ้าน โดยการปรับปรุงตัวบ้าน และปรับปรุงบริเวณบ้าน

16 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การปรับปรุงบ้าน ให้น่าอยู่แบบประหยัด พลังงานจาก แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ แล้ว นำเสนอที่หน้าชั้นเรียน

17 การดูแลรักษา และ จัดตกแต่งห้องเรียน
ประโยชน์ของการจัดตกแต่ง ห้องเรียน - ช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอน เป็นไปได้อย่างราบรื่น - ช่วยสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีงาม มีระเบียบวินัย - ช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่นักเรียน - ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้าง ความสนใจมากขึ้น - ช่วยส่งเสริมการเป็นสมาชิกที่ดีของ สังคม - ช่วยสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนและ การมาโรงเรียน

18 วิธีการจัดและตกแต่งห้องเรียน
สามารถปฏิบัติ ได้ดังต่อไปนี้  การจัดโต๊ะ เก้าอี้ของนักเรียน  การจัดโต๊ะ และเก้าอี้ของครู  การจัดป้ายนิเทศ การจัดมุมต่างๆ ในห้องเรียน เช่น มุมหนังสือ มุมแสดงผล งานนักเรียน มุมสื่อการเรียนการสอน มุมเก็บอุปกรณ์ทำความ สะอาด

19 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน วางแผนการปฏิบัติการทำ ความสะอาดห้องเรียน แล้วร่วมกันอภิปรายสรุปผล


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บ้านน่าอยู่...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google