งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.krukatunchalee.com ประเภทของโครงงาน ครูกตัญชลี เอกวุธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.krukatunchalee.com ประเภทของโครงงาน ครูกตัญชลี เอกวุธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทของโครงงาน ครูกตัญชลี เอกวุธ

2 โครงงานประเภทการสำรวจและรวบรวมข้อมูล
เนื่องจากโครงงาน คือ การแก้ปัญหาหรือข้อสงสัยของนักเรียนโดยใช้กระบวนกาารทางวิทยาศาสตร์ จึงแบ่งโครงงานตามการได้มาซึ่งคำตอบ ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ออกเป็น 4 ประเภท โครงงานประเภทการสำรวจและรวบรวมข้อมูล โครงงานประเภททดลอง โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์หรือพัฒนาชิ้นงาน โครงงานประเภททฤษฎี

3 โครงงานประเภทการสำรวจและรวบรวมข้อมูล โครงงานประเภทนี้ ผู้ทำโครงงานเพียงต้องการสำรวจและรวบรวมข้อมูล แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาจำแนกเป็น หมวดหมู่และนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เห็นลักษณะหรือความสัมพันธ์ใน เรื่องที่ต้องการศึกษาให้ชัดเจน ในการทำโครงงานประเภทสำรวจและรวบรวมข้อมูล ไม่จำเป็นจะต้องมีตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้อง นักเรียนเพียงแต่สำรวจรวบรวมข้อมูลที่ได้ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาจัดให้เป็นหมวดหมู่และนำเสนอ ก็อว่าเป็นการสำรวจ รวบรวมข้อมูล

4 ตัวอย่างโครงงานประเภทการสำรวจและรวบรวมข้อมูล
การสำรวจรูปทรงทางเรขาคณิตของใบพืชชนิดต่างๆ การสำรวจสัตว์ในท้องถิ่น การสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ การสำรวจเส้นทางเดินทัพตามประวัติศาสตร์ไทย การสำรวจภาษาถิ่นในชุมชน การสำรวจพืชสมุนไพรในท้องถิ่น การศึกษาเส้นทางเดินของสุนทรภู่ตามนิราศ การศึกษาค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์เรื่องเจดีย์ยุทธหัตถี การสืบค้นและศึกษาอาหาร เรื่อง อาหารจากกาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน การศึกษาค้นคว้าตำรายาแผนโบราณ

5 2.โครงงานประเภททดลอง ในการทำโครงงานประเภททดลอง ต้องมีการจัดการกับตัวแปรที่จะมีผลต่อการทดลอง ซึ่งจะมี 4 ชนิด คือ - ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ หมายถึง เหตุของการทดลองนั้นๆ - ตัวแปรตาม ซึ่งจะเป็นผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตัวแปรต้น - ตัวแปรควบคุม หมายถึง สิ่งที่ต้องควบคุมให้เหมือนๆกัน มิฉะนั้นจะมีผลทำให้ตัวแปรตามเปลี่ยนไป - ตัวแปรแทรกซ้อน หมายถึง สิ่งที่แทรกซ้อนระหว่างการทดลองไม่สามารถควบคุมได้ อาจส่งผลให้การทดลองผิดพลาด

6 ตัวอย่างโครงงานประเภททดลอง
การศึกษาสูตรอาหารไก่ตอน การทดลองปลูกพืชในน้ำยาหรือการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน การควบคุมการเจริญเติบโตของไม้ประดับประเภทใบเถา การศึกษาขนมอบชนิดต่างๆ การศึกษาสูตรเครื่องดื่มที่ผลิตจากไม้ผล

7 3.โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์หรือพัฒนาชิ้นงาน เป็นการนำความรู้ที่มีอยู่ มาประดิษฐ์หรือสร้างสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก อาจรวมถึง การเขียนหนังสือ แต่งเพลง สร้างบทละครและอื่นๆ ไว้ในโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้วย

8 ตัวอย่างโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์หรือพัฒนาชิ้นงาน
ตัวอย่างโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์หรือพัฒนาชิ้นงาน การประดิษฐ์เครื่องห่อผลไม้ การสร้างหรือพัฒนาระเบียบวิธีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือผลิตผล เครื่องกลั่นน้ำพลังแสงอาทิตย์ การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน การประดิษฐ์เครื่องสูบน้ำพลังลม เทคนิคการถนอมอาหารแบบพื้นบ้าน เทคนิคการปลูกพืชสมุนไพร

9 4.โครงงานประเภททฤษฎี เป็นการใช้จินตนาการของตนเองมาอธิบายหลักการหรือแนวความคิดใหม่ๆ ซึ่งอาจอธิบายในรูปของสูตรหรือสมการ หรืออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการเดิมๆ เช่น ความมหัศจรรย์ของเลข 9

10


ดาวน์โหลด ppt Www.krukatunchalee.com ประเภทของโครงงาน ครูกตัญชลี เอกวุธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google