งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบ บริเวณใดของโลก แหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุนับเป็นแหล่งอารยธรรม เริ่มแรกของอินเดีย อยู่บริเวณดินแดนภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบ บริเวณใดของโลก แหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุนับเป็นแหล่งอารยธรรม เริ่มแรกของอินเดีย อยู่บริเวณดินแดนภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบ บริเวณใดของโลก แหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุนับเป็นแหล่งอารยธรรม เริ่มแรกของอินเดีย อยู่บริเวณดินแดนภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ( ปากีสถานใน ปัจจุบัน ) ที่แม่น้าสินธุไหลผ่าน อาณาเขตลุ่มแม่น้ำสินธุ ครอบคลุมบริเวณกว้างกว่าลุ่มแม่น้ำไนล์แห่งอียิปส์โดยทุกๆ ปีกระแส น้ำได้ไหลท่วมท้นฝั่งทำให้ดินแดนลุ่มแม่น้ำสินธุ อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำกสิกรรมนักประวัติศาสตร์บาง คนเรียกอารยธรรมในดินแดน นี้ว่าวัฒนธรรมฮารัปปา ซึ่งเป็น เชื่อเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ำสินธุเมื่อประมาณ ๓, ๕๐๐ - ๑, ๐๐๐ ปีก่อนพุทธศักราช

3 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความ เจริญจากอดีตถึงปัจจุบันจริงหรือ ความเจริญเกิดขึ้นเมื่อ 2,500 ปีก่อนคริสต์ศักราช หรือ ประมาณ 4,500 ปี มีเมืองที่เป็นศูนย์กลางความ เจริญคือ เมืองโมเฮนโจ - ดาโร และเมืองฮารัปปา ปัจจุบัน อยู่ในปากีสถาน มีชนชาติที่สร้างความเจริญคือ ชาวดราวิ เดียน ( ทมิฬ ) ชาวอารยัน โดยความเจริญที่สำคัญมีดังนี้ - มีการวางผังเมืองที่เป็นระบบระเบียบ บ้านเรือนแต่ละ ห้องมีห้องน้ำ มีท่อระบายน้ำ มีการสร้างบ้านสูงถึง 3 ชั้น วัสดุก่อสร้างทำจากอิฐที่มี คุณภาพดี นับเป็นภูมิปัญญาด้านสถาปัตยกรรมของชาวดรา วิเดียน

4 1.3. สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ - การนับถือพระแม่ธรณี เกิดระบบวรรณะในสังคม - การเขียนคัมภีร์พระเวทหรือยุคพระเวท ด้วยภาษาสันสกฤต - การปกครองที่มีกษัตริย์เป็นประมุข มีสภาช่วยในการปกครอง ในสมัย จักรวรรดิเมารยะได้มีการเขียนตำราการเมืองการปกครองและความมั่นคงของ สังคมบ้านเมือง ชื่อ อรรถศาสตร์ ขึ้นใช้ - การเขียนวรรณกรรมมหาภารตะและรามายนะ ( รามเกียรติ์ ) ด้วยภาษา สันสกฤต - การเกิดศาสนาสำคัญคือ ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู ซึ่งถือกำเนิดมาตั้งแต่ ยุคพระเวทแต่เสื่อมความนิยมในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ที่ให้ความ อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา - ด้านศิลปะมีการสร้างสถูป เจดีย์ พระพุทธรูป ที่มีรูปแบบเฉพาะในแต่ละ แห่ง - ความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นผู้ริเริ่มใช้เลขอารบิคและ เลข 0 ก่อนดินแดนอื่นและมีการใช้มาจนถึงทุกวันนี้ - การก่อสร้างทัชมาฮัล สถาปัตยกรรมหินอ่อนที่สวยงามและมีชื่อเสียงของ ชาห์ เจฮัน กษัตริย์มุสลิมที่มาปกครองอินเดีย เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่ง ความรักที่มีต่อพระนางมุมตัส มาฮาน พระมเหสี ปัจจุบันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ของโลกและได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

5 1.4 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิธิ พลต่อสังคมไทยเราอย่างไร คนในดินแดนลุ่มน้ำสินธุมีการทำอาชีพการเกษตรเป็นพื้นฐาน ทางเศรษฐกิจและมีการทำการค้าภายในการเพิ่มประชากรในแต่ ละอาณาจักร ทำให้การค้าในเมืองต่างๆขยายตัวขึ้นซึ่งมีสินค้า สำคัญ เช่น ดีบุก ทองแดง หินมีค่าชนิดต่างๆ นอกจากนี้ยังมี สินค้าอุตสาหกรรม เช่น การท่อผ้าฝ้าย ผ้าไหม เป็นสินค้าในการ ขายในดินแดนต่างๆ อาทิ อาระเบีย เปอร์เชีย อียิปต์ เป็นต้น เมื่อ ชาวอารยันมีอำนาจมั่นคง จึงได้สร้างบ้านอยู่เป็นหมู่บ้าน มีการ ปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์พันธ์ต่างๆมากขึ้น

6 จัดทำโดย นายภูเบศร์ แซ่จึง เลขที่ 6 ชั้น ม.5/2


ดาวน์โหลด ppt 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบ บริเวณใดของโลก แหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุนับเป็นแหล่งอารยธรรม เริ่มแรกของอินเดีย อยู่บริเวณดินแดนภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google