งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ส้วมสาธารณะในกรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ส้วมสาธารณะในกรุงเทพมหานคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ส้วมสาธารณะในกรุงเทพมหานคร
โดย นายวาสุเทพ บุญชู หัวหน้ากลุ่มสุขาภิบาลอาคารสาธารณะ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย

2 ข้อมูลส้วมสาธารณะ ประจำปี ๒๕๕๗

3 จำนวนส้วมสาธารณะจำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

4 ผลการตรวจประเมินส้วมสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ HAS

5 ข้อมูลส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์ฯ HAS แต่ละด้าน
58.19

6 ข้อมูลสถานที่กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์ฯ HAS

7 ข้อมูลสถานที่กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์ฯ HAS
จำแนกตามรายข้อ

8 การพัฒนาสุขลักษณะส้วมสาธารณะ ในกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาสุขลักษณะส้วมสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ให้ได้มาตรฐานด้านความสะอาด ความพอเพียง และความปลอดภัย และสร้างเสริมพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะอย่างถูกสุขลักษณะ เป้าหมาย ส่งเสริมให้สถานที่สาธารณะ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) ร้อยละ ๙๐ ภายในปี ๒๕๕๙

9 ผลการดำเนินงาน ระหว่างปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๗
กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ กิจกรรมการตรวจประเมินสุขลักษณะส้วมสาธารณะ กิจกรรมการรณรงค์ในสถานที่กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมการจัดประกวดแข่งขัน การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

10 แนวทางการดำเนินการ แนวทางการดำเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักอนามัย หน่วยงานสนับสนุน ภาครัฐ - หน่วยงานภายในสังกัดกรุงเทพมหานคร - หน่วยงานภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเอกชน - บริษัท ห้าง ร้าน ต่าง ๆ - สมาคม - องค์กรรัฐวิสาหกิจ

11 แนวทางการดำเนินการ ๑. การสำรวจข้อมูลสถานที่ส้วมสาธารณะและการตรวจ
ประเมิน แบ่งเป็น ๔ ระยะ ดังนี้ ระยะที่ ๑ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ระยะที่ ๒ เดือนกันยายน ๒๕๕๘ ระยะที่ ๓ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ระยะที่ ๔ เดือนกันยายน ๒๕๕๙

12 แนวทางการดำเนินการ (ต่อ)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสำรวจข้อมูลสถานที่ส้วมสาธารณะและการตรวจประเมิน ได้แก่ สำนักอนามัย สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการศึกษา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการโยธา สำนักงานเขต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

13 แนวทางการดำเนินการ (ต่อ)
๒. การออกแบบ การก่อสร้าง การปรับปรุงแก้ไข และ การซ่อมบำรุง ๓. การประชาสัมพันธ์รณรงค์พฤติกรรมการใช้ส้วม สาธารณะที่ถูกสุขลักษณะ

14 คำถาม - คำตอบ

15 ที่จะพัฒนาส้วมสาธารณะ
ขอขอบคุณ ทุกความร่วมมือ ที่จะพัฒนาส้วมสาธารณะ ในกรุงเทพมหานคร ของพวกเรา


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ส้วมสาธารณะในกรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google