งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อารยลุ่มธรรมแม่น้ำสินธุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อารยลุ่มธรรมแม่น้ำสินธุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อารยลุ่มธรรมแม่น้ำสินธุ
เสนอ แม่ครู อรวรรณ กองพิลา

2 คำชี้แจง 1.นักเรียนศึกษาคำถามเพื่อศึกษาค้นคว้าตามประเด็นต่อไปนี้         1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก         1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีตถึงปัจจุบันจริงหรือ         1.3. สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ       1.4  อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิิธิพลต่อสังคมไทยเราอย่างไร 2. ให้นักเรียนศึกษา อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธู 1  อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ2           หรือเว็บไซต์อื่นๆ  แล้วตอบคำถามตามประเด็นโดยให้ทำใส่  power point หรือ ทำเป็นคลิปVDO  ส่งตรง add reply ส่งภายใน 25 ธันวาคม  2556

3 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใด ของโลก
1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใด ของโลก แหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุนับเป็นแหล่งอารยธรรมเริ่มแรกของอินเดีย อยู่บริเวณดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย (ปากีสถานในปัจจุบัน) ที่แม่น้ำสินธุไหลผ่าน

4 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจาก อดีตถึงปัจจุบันจริงหรือ
1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจาก อดีตถึงปัจจุบันจริงหรือ จริง เพราะ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุถือกำเนิดขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุในประเทศอินเดียและปากีสถานในปัจจุบัน ถือเป็นอารยธรรมยุคแรกๆของโลก ซึ่งนักโบราณคดีเรียกว่ายุคฮารัปปัน วัฒนธรรมเก่าสุดเริ่มจาก 1. เมืองอัมรี (Amri) บริเวณปากแม่น้ำสินธุ อายุ 4,000 B.C. พบ เครื่องปั้นดินเผาระบายสี คล้ายของเมโสโปเตเมีย 2. เมืองฮารับปา และโมเหนโจ –ดาโร อายุ 2,600 – 1,900 B.C. 3. เมืองชุคาร์ และจันหุดาโร อายุ 1,000 – 500 B.C.

5 1.3. สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ
การวางผังเมือง (City Planning) แผนผังมีระเบียบ งดงาม มีถนนตัดกัน แบ่งเมืองเป็นตารางแยกพื้นที่ใช้สอยออกจากกัน เช่นที่อยู่อาศัย อาคารสาธารณะ ที่อยู่ช่างฝีมือ ยุ้งข้าว ป่าช้า ท่าเรือ พื้นที่ทางศาสนา? แสดงถึงความรู้ด้านวิศวกรรมการสำรวจและเรขาคณิตอย่างดี มีถนน และซอยตัดกันเป็นมุมฉาก บ้านอยู่ 2 ฟาก ถนนมีเสาตะเกียงเป็นระยะๆ การสุขาภิบาล มีประสิทธิภาพมาก ทุกบ้านมีห้องน้ำ มีท่อระบายน้ำเสีย-น้ำดี พบอ่างอาบน้ำใหญ่ เจริญกว่าอารยธรรมอื่นจนสมัยโรมันจึงมีห้องน้ำดีๆเทียบได้ มีการสร้างกำแพงเมืองและป้อมปราการเพื่อกันผู้รุกราน มีอาวุธ กระสุนดินเผา การค้าและการขนส่ง ติดต่อเอเชียกลาง อัฟกานิสถาน เปอร์เซีย อินเดียตอนใต้ เพื่อนำวัตถุดิบมาผลิตเครื่องใช้เครื่องประดับ พบภาพเรือบนดวงตรา ลักษณะเรือคล้ายอียิปต์ พบอูฐ พาหนะเทียมเกวียนเทียมวัว มี 2 ล้อ 4 ล้อ พบลูกตุ้มน้ำหนัก

6 1.4 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิทธิพลต่อสังคมไทยเราอย่างไร
1.4  อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิทธิพลต่อสังคมไทยเราอย่างไร อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิทธิพลต่อสังคมไทย คือ อินเดียในสมัยก่อนมีการพัฒนาที่อยู่อาศัย และสถานที่ต่างๆอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอินเดียมีความเข้มแข็งและประชากรที่เยอะและปัจจุบันนี้อินเดียก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะมากที่สุด

7 จัดทำโดย น.ส.นิลาวัลย์ สินทร เลขที่ 30 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
จัดทำโดย น.ส.นิลาวัลย์ สินทร เลขที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2


ดาวน์โหลด ppt อารยลุ่มธรรมแม่น้ำสินธุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google