งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพและความต้องการของเด็กสถานพินิจเด็กและเยาวชนชาย:ศึกษากรณีบ้านมุทิตา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพและความต้องการของเด็กสถานพินิจเด็กและเยาวชนชาย:ศึกษากรณีบ้านมุทิตา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาพและความต้องการของเด็กสถานพินิจเด็กและเยาวชนชาย:ศึกษากรณีบ้านมุทิตา
ผู้วิจัย สมชาย ดีละม้าย สถานที่ทำงาน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ ปีการศึกษา 2552

2 วัตถุประสงค์ในการวิจัย

3 3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการตอบสนอง ต่อปัญหาและความต้องการของเด็ก
1. เพื่อศึกษาถึงความต้องการของเด็กในสถานพินิจเด็กและเยาวชนชายกรุงเทพมหานคร ที่อยู่ในบ้านมุทิตา 2. เพื่อศึกษาถึงความสามารถของบ้านมุทิตา ในการตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของเด็ก 3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการตอบสนอง ต่อปัญหาและความต้องการของเด็ก

4 ข้อมูลทั่วไป สภาพความเป็นอยู่และ ความต้องการของเยาวชนชาย บ้านมุทิตา

5 จากการสอบถามเด็กและเยาวชนชายที่อยู่บ้านมุทิตาในจำนวน 103 คน พบว่า เด็กและเยาวชนชายมีอายุในช่วง ปี นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษา ช่วงประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมปีที่ 3 ฐานความผิดและคดีที่ก่อ คดีลักทรัพย์และยาเสพติด ส่วนใหญ่ คือ บุหรี่ กัญชา ยาบ้า ลักษณะของครอบครัว เด็กและเยาวชนขาดความอบอุ่นเพราะบิดา มารดา ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ต้องไปเช้ากลับดึก รายได้ต่อเดือน 5,000-10,000 บาท

6 สภาพและความต้องการของเด็ก สถานพินิจเด็กและเยาวชนชาย

7 ด้านสภาพร่างกายของเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา ส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห้องพยาบาลเป็นที่ดูแลเด็กและเยาวชนที่มีอาการเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรงมากนัก ด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา มีความต้องการที่จะเรียนวิชาชีพที่สามารถนำไปประกอบอาชีพ ได้หลังจากออกจากบ้าน ด้านสุขอนามัยของเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา มีความต้องการที่อยากเพิ่มเติมในเรื่องของห้องน้ำห้องส้วม หรือ มีการซ่อมบำรุงให้ดีกว่าเดิม

8 ด้านภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมของเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา ต้องการที่พักผ่อนหย่อนใจ สนามกีฬาที่กว้างขวางและ ดูสวยงาม ด้านการเข้าเยี่ยม เด็กและเยาวชนต้องการขยายเวลา ในการเยี่ยมให้มากขึ้นจะได้พูดคุย ปรึกษากับครอบครัวได้มากกว่านี้

9 ผลการศึกษาความสามารถของบ้านมุทิตา ในการตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของ เด็กและเยาวชน

10 การบริหารจัดการภายในบ้านมุทิตาในด้านลักษณะการทำงาน ได้มีการแบ่งเป็น 4 กลุ่มงาน คือ
1. กลุ่มการบริหารทั่วไป เป็นงานที่เกี่ยวกับเอกสารทั้งหมด เช่นการรับตัวและจัดทำสมุดประวัติทะเบียนเกี่ยวกับเยาวชน งานธุรการ อาคารสถานที่ เป็นต้น 2. กลุ่มการงานประสานกิจการชุมชน การจัดทำแผนโครงการ ประสานตามแผนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดที่มีปัญหารุนแรงและที่เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด

11 การบริหารจัดการภายในบ้านมุทิตาในด้านลักษณะการทำงาน ได้มีการแบ่งเป็น 4 กลุ่มงาน คือ (ต่อ)
3. กลุ่มงานพัฒนาพฤตินิสัย มีหน้าที่ในการอภิบาลและ ให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินชีวิต ควบคุมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 4. กลุ่มงานบำบัดแก้ไขฟื้นฟู ปฏิบัติเชิงสหวิชาชีพ กำหนดแผนการบำบัดแก้ไขฟื้นฟู ติดตามประเมินผล สรุปรายงาน เพื่อปรับแผนให้เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนแต่ละราย

12 ข้อเสนอแนะในงานวิจัย

13 1. สถาบันครอบครัว ควรมีการอบรมบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหาทางสังคมได้ 2. รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนให้มากกว่านี้ เนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 3. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา ควรมีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบในการฝึกและอบรมใหม่ๆ เช่น ภายหลังพ้นจากการฝึกและอบรมแล้วนอกจากนั้นควรมีการฝึกอย่างต่อเนื่อง

14 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt สภาพและความต้องการของเด็กสถานพินิจเด็กและเยาวชนชาย:ศึกษากรณีบ้านมุทิตา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google